Các bài lưu

AI-K58, bài 13: Mạng thần kinh nhân tạo (phần 1)

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Một chút về quá trình phát triển của ANN
 2. Perceptron
 3. Huấn luyện một perceptron
  • Thuật toán huấn luyện Hebb
  • Thuật toán huấn luyện LMS
 4. Sức mạnh của một perception
Đọc tiếp...

AI-K58, thực hành 4: Cây quyết định

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi thực hành này:

 1. Bài 1: Đoán loại phòng học với cây quyết định
 2. Bài 2: Đặc điểm nhân khẩu học
 3. Bài 3: Cắt tỉa tập luật sinh từ cây quyết định
 4. Bài 4: Làm quen với Weka
Đọc tiếp...

AI-K58, bài 12: Học máy và Cây quyết định

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Học máy là gì?
 2. Một số khái niệm liên quan
 3. Cây quyết định (decision tree)
 4. Giải thuật đâm chồi
 5. Thuật toán ID3
 6. Xây dựng tập luật từ cây quyết định
 7. Bài tập ứng dụng
Đọc tiếp...

AI-K58, thực hành 3: Logic và suy luận

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi thực hành này:

 • Tìm dạng chuẩn tắc tuyển và chuẩn tắc hội của những công thức logic
 • Áp dụng logic mệnh đề cho bài toán chuẩn đoán máy tính
 • Áp dụng logic mệnh đề cho bài toán hình học
 • Áp dụng logic vị từ cho bài toán suy đoán quan hệ xã hội
 • Áp dụng logic vị từ cho bài toán suy đoán mối quan hệ gia đình

Yêu cầu: giải ít nhất 3/6 bài tập và gửi cho thầy giáo qua email: namtx@wru.vn

Đọc tiếp...

AI-K58, bài 10: Chứng minh bằng logic vị từ

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Hạn chế của logic mệnh đề
 2. Logic vị từ
 3. Chứng minh trong logic vị từ
 4. Bài tập
Đọc tiếp...

AI-K58, bài 9: Tri thức và Lập luận

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Các khái niệm cơ bản
 2. Logic mệnh đề
 3. Cơ sở tri thức
 4. Suy diễn
 5. Chứng minh bằng bác bỏ
 6. Suy diễn lùi
Đọc tiếp...

AI-K58, thực hành 2: Trò chơi xác định

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi thực hành này:

 1. Lập trình tính toán giá trị thắng/thua cho các hình trạng của một trò chơi
 2. Lập trình tính hàm grundy cho hình trạng của một trò chơi đơn giản
Đọc tiếp...

AI-K58, bài 8: Trò chơi đối kháng không xác định

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Khái niệm không xác định
 2. Lượng giá Minimax
 3. Thuật toán Alpha-Beta
 4. Các biến thể và phát triển
 5. Rủi ro và thực tế
Đọc tiếp...

AI-K58, thực hành 1: Tìm kiếm mù

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi thực hành này:

 1. Sửa đổi thuật toán tìm kiếm mù để thực hiện tìm kiếm giới hạn chiều sâu (DLS)
 2. Thực hiện tìm kiếm theo chi phí đồng nhất (UCS)
 3. Thực hiện tìm kiếm sâu dần (IDS)
Đọc tiếp...

AI-K58, bài 7: Trò chơi đối kháng xác định

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Một số khái niệm
 2. Phân loại hình trạng trong không gian trò chơi
 3. Hàm Grundy
 4. Đồ thị tổng
 5. Bài tập
Đọc tiếp...