Các bài lưu

Python-K62, thông báo: Thi thử lần 2

Chưa có bình luận

THÔNG BÁO

Để chuẩn bị cho buổi thi hết môn ngày 31/7/2021 và hỗ trợ các bạn sinh viên làm quen, khắc phục các lỗi có thể xảy ra trong quá trình thi; nhà trường tổ chức buổi thi thử lần 2 để các bạn sinh viên làm quen với phần mềm thi và cách thức thực hiện việc thi đúng theo quy định.

 • Thời điểm bắt đầu: 9h45 ngày chủ nhật 25 tháng 7 năm 2021
 • Các thức thực hiện:
  1. Sinh viên vào zoom, phòng 770 523 1013, bật video và mic để thực hiện điểm danh
  2. Tải phần mềm chấm thi trực tuyến theo hướng dẫn của giáo viên trông thi
  3. Yêu cầu giáo viên trông thi hỗ trợ trong các tình huống cần thiết
  4. Làm bài và thực hiện việc chấm tự động trên máy tính
 • Chú ý:
  1. Sinh viên phải chuẩn bị sẵn điều kiện cho việc thi trực tuyến máy chấm tự động, đó là có máy tính, có mạng internet, có webcam
  2. Phần mềm chỉ thực hiện trên Windows (từ Windows 7 trở lên)
  3. Hiện nay phần mềm có tính minh họa, công khai nhiều dữ liệu chấm tự động, trong phiên bản chạy thực sự cho thi cuối kỳ, tất cả các dữ liệu này đều sẽ được mã hóa, phần mềm cũng sẽ thực hiện việc giám sát việc làm bài của thí sinh

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Đọc tiếp...

Python-K62, thông báo: Thi thử

Chưa có bình luận

THÔNG BÁO

Để chuẩn bị cho buổi thi hết môn (hình thức trực tuyến), nhà trường tổ chức buổi thi thử để các bạn sinh viên làm quen với phần mềm thi và cách thức thực hiện việc thi đúng theo quy định.

 • Thời điểm bắt đầu: 9h45 ngày chủ nhật 27 tháng 6 năm 2021
 • Các thức thực hiện:
  1. Sinh viên vào zoom, phòng 770 523 1013, bật video và mic để thực hiện điểm danh
  2. Tải phần mềm chấm thi trực tuyến theo hướng dẫn của giáo viên trông thi
  3. Yêu cầu giáo viên trông thi hỗ trợ trong các tình huống cần thiết
  4. Làm bài và thực hiện việc chấm tự động trên máy tính
 • Chú ý:
  1. Sinh viên phải chuẩn bị sẵn điều kiện cho việc thi trực tuyến máy chấm tự động, đó là có máy tính, có mạng internet, có webcam
  2. Phần mềm chỉ thực hiện trên Windows
  3. Hiện nay phần mềm có tính minh họa, công khai nhiều dữ liệu chấm tự động, trong phiên bản chạy thực sự cho thi cuối kỳ, tất cả các dữ liệu này đều sẽ được mã hóa, phần mềm cũng sẽ thực hiện việc giám sát việc làm bài của thí sinh

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Đọc tiếp...

Python-K62, bài tâp: CodeLearn và các bài ôn tập

Chưa có bình luận

Nội dung chính của phần này:

 • Làm quen với cách làm bài trên CodeLearn
 • Bài ôn tập 1: 9 bài tập về xử lý lặp và string
 • Bài ôn tập 2: 4 bài tập về xử lý list, string và tập tin
 • Bài ôn tập 3: 6 bài tập tổng hợp
Đọc tiếp...

Python-K62, bài 9: Làm việc với tập tin trong python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Quan điểm xử lý tập tin của Python
 2. Đóng/Mở tập tin
 3. Đọc/Ghi dữ liệu của tập tin
 4. Con trỏ tập tin
 5. Làm việc với hệ thống thư mục
 6. Bài tập
Đọc tiếp...

Python-K62: Thông báo 2

Chưa có bình luận

Chào các bạn sinh viên,

Do bận cuộc họp vào chiều ngày 7 tháng 6 năm 2021.

Vì vậy thầy giáo cho hai lớp 62CNTT.07 và 62CNTT.08 được nghỉ buổi học chiều 7/6/2021, sẽ học bù theo lịch học của trường.

Thầy,

Trương Xuân Nam

P/S: sách python đã có và có thể đặt mua ở link https://txnam.net/sach-python.html

Đọc tiếp...

Python-K62, bài 8: Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ trong python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Ngoại lệ là gì?
 2. Xử lý ngoại lệ
 3. Một số loại ngoại lệ thường gặp
 4. Tự sinh ngoại lệ
 5. Bài tập
Đọc tiếp...

Python-K62, bài 6+7: Một số kiểu vật chứa hữu ích trong python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

I. Phần nội dung về tập hợp

 1. Set (tập hợp)
  • Khởi tạo
  • Phép toán
  • Duyệt các phần tử
  • Các phương thức hỗ trợ
 2. Frozenset (tập hợp tĩnh)
 3. Bài tập

II. Phần nội dung về từ điển

 1. Dictionary (từ điển)
 2. Module và Package
  • Module math
 3. Bài tập
Đọc tiếp...

Python-K62: Thông báo

Chưa có bình luận

Chào các bạn sinh viên,

Do bận cuộc họp vào chiều ngày 19 tháng 5 năm 2021.

Vì vậy thầy giáo cho hai lớp 62PM.03 và 62CNTT.06 được nghỉ buổi học chiều 19/5/2021, sẽ học bù theo lịch học của trường.

Thầy,

Trương Xuân Nam

P/S: sách python đã có và có thể đặt mua ở link https://txnam.net/sach-python.html

Đọc tiếp...

Python-K62, bài 4+5: Kiểu tuần tự trong python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Kiểu dữ liệu tuần tự (sequential data type)
 2. String (chuỗi)
 3. Bài tập về xử lý chuỗi
 4. List (danh sách)
 5. Tuple (hàng)
 6. Range (miền)
 7. Bài tập về dữ liệu tuần tự
Đọc tiếp...

Python-K62, bài 3: Vòng lặp trong python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Vòng lặp “while”
 2. Vòng lặp “for”
  • Lặp “for” duyệt một danh sách
  • Lặp “for” duyệt một miền số nguyên
 3. Bài tập
Đọc tiếp...