Game-K62: Clone game kinh điển Tetris

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

  1. Gameplay
  2. Chuẩn bị tài nguyên
  3. Thiết lập project và các thành phần
  4. Cấu trúc dữ liệu chính
  5. Xử lý sự kiện
  6. Các loại biến cố trong trò chơi
  7. Các mở rộng nên xem xét

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: