Các bài lưu

TTUD62-6: Quy hoạch động

Chưa có bình luận

Các nội dung chính của bài này:

 1. Ý tưởng quy hoạch động
 2. Bài toán đoạn con lớn nhất
 3. Bài toán dãy con chung dài nhất
 4. Bài toán đếm số dãy con có tổng cho trước
 5. Bài toán xếp ba lô
 6. Phân tích về quy hoạch động
 7. Bài tập

Các bạn có thể xem lại bài giảng dưới đây:

Đọc tiếp...

TTUD62-5: Tiếp cận chia để trị

Chưa có bình luận

Các nội dung chính của bài này:

 1. Ý tưởng chia để trị
 2. Bài toán tính giá trị đa thức
 3. Bài toán tháp Hà Nội
 4. Bài toán đếm số dãy con có tổng cho trước
 5. Phân tích về chia để trị
 6. Bài tập

Các bạn có thể xem lại bài giảng dưới đây:

Đọc tiếp...

TTUD62-4: Thuật toán tham lam

Chưa có bình luận

Các nội dung chính của bài này:

 1. Ý tưởng tham lam
 2. Bài toán đổi tiền
 3. Bài toán lập lịch
 4. Tóm lược về tiếp cận tham lam
 5. Bài tập

Các bạn có thể xem lại video bài giảng dưới đây:

Đọc tiếp...

TTUD62-3: Đệ quy, quay lui, nhánh cận

1 bình luận

Các nội dung chính của bài này:

 1. Đệ quy
  1. Đệ quy
  2. Đệ quy có nhớ
 2. Quay lui
  1. Nhị phân
  2. Tập con
  3. Hoán vị
  4. Phân tích
  5. Đặt hậu
 3. Nhánh cận
  1. Bài toán người bán hàng (TSP – Traveling Salesman Problem)
 4. Bài tập

Các bạn có thể xem lại video bài giảng dưới đây:

Đọc tiếp...

TTUD62-2: Tìm kiếm và sắp xếp

Chưa có bình luận

Các nội dung chính của bài này:

 1. Tìm kiếm
  1. Tuyến tính
  2. Nhị phân
 2. Sắp xếp
  1. Nổi bọt / Chèn / Chọn
  2. Trộn / Nhanh / Vun đống
 3. Các cấu trúc dữ liệu trừu tượng
  1. Stack
  2. Queue
  3. Heap
  4. Set
  5. Map
Đọc tiếp...

TTUD62-1: Thuật toán và phân tích thuật toán

Chưa có bình luận

Các nội dung chính của bài này:

 1. Thông tin chung về môn học
 2. Thuật toán
 3. Ví dụ đầu tiên
  1. Duyệt toàn bộ
  2. Duyệt toàn bộ nhưng tối ưu hơn
  3. Chia để trị
  4. Quy hoạch động
 4. Phân tích thuật toán
  1. Độ tăng trưởng
  2. Phân tích thực nghiệm
 5. Bài tập
Đọc tiếp...

Python-K63, bài 9: Làm việc với tập tin trong Python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Quan điểm xử lý tập tin của Python
 2. Đóng/Mở tập tin
 3. Đọc/Ghi dữ liệu của tập tin
 4. Con trỏ tập tin
 5. Làm việc với hệ thống thư mục
 6. Bài tập
Đọc tiếp...

Python-K63, bài 8: Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Ngoại lệ là gì?
 2. Xử lý ngoại lệ
 3. Một số loại ngoại lệ thường gặp
 4. Tự sinh ngoại lệ
 5. Bài tập
Đọc tiếp...

Python-K63, bài 7: Kiểu từ điển, module và package, hàm lambda

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Dictionary (từ điển)
 2. Module và Package
  • Module math
 3. Lambda, map và filter
 4. Bài tập
Đọc tiếp...

Python-K63, bài 6: Kiểu tập hợp và kiểu tập tĩnh

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Set (tập hợp)
  • Khởi tạo
  • Phép toán
  • Duyệt các phần tử
  • Các phương thức hỗ trợ
 2. Frozenset (tập hợp tĩnh)
 3. Bài tập
Đọc tiếp...