Các bài lưu

Python-K62, bài 8: Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ trong python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Ngoại lệ là gì?
 2. Xử lý ngoại lệ
 3. Một số loại ngoại lệ thường gặp
 4. Tự sinh ngoại lệ
 5. Bài tập
Đọc tiếp...

Python-K62, bài 6+7: Một số kiểu vật chứa hữu ích trong python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

I. Phần nội dung về tập hợp

 1. Set (tập hợp)
  • Khởi tạo
  • Phép toán
  • Duyệt các phần tử
  • Các phương thức hỗ trợ
 2. Frozenset (tập hợp tĩnh)
 3. Bài tập

II. Phần nội dung về từ điển

 1. Dictionary (từ điển)
 2. Module và Package
  • Module math
 3. Bài tập
Đọc tiếp...

Python-K62, bài 4+5: Kiểu tuần tự trong python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Kiểu dữ liệu tuần tự (sequential data type)
 2. String (chuỗi)
 3. Bài tập về xử lý chuỗi
 4. List (danh sách)
 5. Tuple (hàng)
 6. Range (miền)
 7. Bài tập về dữ liệu tuần tự
Đọc tiếp...

Python-K62, bài 3: Vòng lặp trong python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Vòng lặp “while”
 2. Vòng lặp “for”
  • Lặp “for” duyệt một danh sách
  • Lặp “for” duyệt một miền số nguyên
 3. Bài tập
Đọc tiếp...

Python-K62, bài 2: Hàm và rẽ nhánh trong python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Hàm
 2. Phép toán “if”
 3. Rẽ nhánh
 4. Bài tập
Đọc tiếp...

Python-K62, bài 1: Giới thiệu về ngôn ngữ python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Thông tin chung về môn học
 2. Giới thiệu ngôn ngữ python
 3. Cách thực hiện câu lệnh, chương trình
 4. Biến, khai báo chuỗi, khối lệnh
 5. Nhập dữ liệu và xuất dữ liệu
 6. Kiểu dữ liệu và phép toán liên quan
 7. Vài ví dụ minh họa
 8. Bài tập
Đọc tiếp...

LTNC-K62, bài 13+14+15: Vào ra dữ liệu với tập tin

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Tập tin văn bản và tập tin nhị phân
 2. Làm việc với tập tin văn bản
 3. Làm việc với tập tin nhị phân
 4. Bài tập
Đọc tiếp...

LTNC-K62, bài 10+11+12: Kiểu cấu trúc (struct) và kiểu hợp nhất (union)

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Các kiểu dữ liệu tự tạo
 2. Cấu trúc (struct)
  1. Khai báo
  2. Phép toán
  3. Trường bit
  4. Kích cỡ của struct
 3. Bài tập struct
 4. Hợp nhất (union)
 5. Cấu trúc tự trỏ và danh sách
Đọc tiếp...

LTNC-K62, bài 7+8+9: Con trỏ và bộ nhớ trong C/C++

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Bộ nhớ máy tính
 2. Biến và địa chỉ của biến
 3. Biến con trỏ
 4. Mảng và con trỏ
 5. Bộ nhớ động
 6. Con trỏ hàm
 7. Bài tập
Đọc tiếp...

LTNC-K62, bài 4+5+6: Kiểu dữ liệu mảng và xâu ký tự trong C/C++

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Kiểu dữ liệu mảng
  1. Khái niệm và khai báo
  2. Mảng nhiều chiều
  3. Mảng vs Vector
  4. Hàm với tham số kiểu mảng
  5. Vòng lặp phạm vi
  6. Các bài toán cơ bản với kiểu mảng
 2. Kiểu xâu kí tự
  1. Khái niệm và khai báo
  2. Các phép toán trên xâu kí tự
  3. Các bài toán cơ bản với kiểu xâu kí tự
  4. Xâu kí tự vs Chuỗi (string)
 3. Bài tập
Đọc tiếp...