Các bài lưu

Game-K58-TH, bài 7: Unity Networking

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Multiplayer game
 2. Multiplayer flow
 3. Networking
 4. Multiplayer game trong unity
 5. Game Pong, phiên bản mạng
Đọc tiếp...

Game-K58-TH, bài 6: Clone Game Kinh Điển Tetris

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Gameplay
 2. Chuẩn bị tài nguyên
 3. Thiết lập project và các thành phần
 4. Cấu trúc dữ liệu chính
 5. Xử lý sự kiện
 6. Các loại biến cố trong trò chơi
 7. Các mở rộng nên xem xét
Đọc tiếp...

Game-K58-TH, bài 5: Game 2D Đơn Giản

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Xây dựng kịch bản
 2. Chuẩn bị tài nguyên
 3. Thiết lập project và các thành phần
 4. Xây dựng màn hình trò chơi
 5. Xây dựng hành động cho nhân vật chính
 6. Xây dựng hành động cho máy
 7. Xử lý biến cố
 8. Bổ sung các chi tiết khác
 9. Bài tập
Đọc tiếp...

Game-K58-TH, bài 4: GameObject Trong Unity

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. GameObject
 2. C# Script
 3. Làm việc với màn hình console
 4. Viết mã tìm hiểu về vòng đời của GameObject
Đọc tiếp...

Game-K58-TH, bài 3: Làm Quen Với Unity

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Giới thiệu về unity
 2. Cài đặt unity
 3. Bắt đầu một project unity
 4. Giao diện của unity
 5. Các khái niệm cơ bản của unity
 6. Kiến trúc engine unity
 7. Thử một project đơn giản
Đọc tiếp...

Game-K58-TH, bài 2: Ngành Công Nghiệp Trò Chơi Điện Tử

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Lịch sử phát triển của trò chơi điện tử
 2. Các vị trí trong một nhóm phát triển game
 3. Tài liệu thiết kế
Đọc tiếp...

Game-K58-TH, bài 1: Giới Thiệu Môn Học

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Giới thiệu môn học
 2. Trước khi bắt đầu: hiểu đúng về game
 3. Vòng đời của phát triển game
 4. Chia nhóm và thảo luận
Đọc tiếp...

TDTT-K61, bài 8: Module, package, set, frozenset và dictionary

Chưa có bình luận

Phần lý thuyết:

 1. Module và Package
 2. Set (tập hợp) và Frozenset (tập hợp tĩnh)
 3. Dictionary (từ điển)
 4. Bài tập
Đọc tiếp...

TDTT-K61, bài 6: Ngoại lệ và xử lý file trong python

Chưa có bình luận

Phần lý thuyết:

 1. Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ
 2. Làm việc với tập tin văn bản
 3. Bài tập
Đọc tiếp...

TDTT-K61, bài 5: Kiểu dữ liệu tuần tự trong python (phần 2)

Chưa có bình luận

Phần lý thuyết:

 1. List (danh sách)
 2. Tuple (hàng)
 3. Range (miền)
 4. Bài tập về dữ liệu tuần tự
Đọc tiếp...