Các bài lưu

LTNC-K62, bài 10+11+12: Kiểu cấu trúc (struct) và kiểu hợp nhất (union)

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Các kiểu dữ liệu tự tạo
 2. Cấu trúc (struct)
  1. Khai báo
  2. Phép toán
  3. Trường bit
  4. Kích cỡ của struct
 3. Bài tập struct
 4. Hợp nhất (union)
 5. Cấu trúc tự trỏ và danh sách
Đọc tiếp...

LTNC-K62, bài 7+8+9: Con trỏ và bộ nhớ trong C/C++

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Bộ nhớ máy tính
 2. Biến và địa chỉ của biến
 3. Biến con trỏ
 4. Mảng và con trỏ
 5. Bộ nhớ động
 6. Con trỏ hàm
 7. Bài tập
Đọc tiếp...

LTNC-K62, bài 4+5+6: Kiểu dữ liệu mảng và xâu ký tự trong C/C++

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Kiểu dữ liệu mảng
  1. Khái niệm và khai báo
  2. Mảng nhiều chiều
  3. Mảng vs Vector
  4. Hàm với tham số kiểu mảng
  5. Vòng lặp phạm vi
  6. Các bài toán cơ bản với kiểu mảng
 2. Kiểu xâu kí tự
  1. Khái niệm và khai báo
  2. Các phép toán trên xâu kí tự
  3. Các bài toán cơ bản với kiểu xâu kí tự
  4. Xâu kí tự vs Chuỗi (string)
 3. Bài tập
Đọc tiếp...

LTNC-K62, bài 2+3: Hàm trong C/C++

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Cấu chúc chung của hàm
 2. Hiểu về cách hàm hoạt động
 3. Các hàm có sẵn
 4. Phạm vi của biến và của hàm
 5. Truyền tham số trong hàm
 6. Nạp chồng hàm
 7. Hàm đệ quy
 8. Bài tập
Đọc tiếp...

LTNC-K62, bài 1: Giới thiệu môn học và nhắc lại kiến thức C/C++

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Giới thiệu môn học
 2. Nhắc lại kiến thức C/C++
 3. Bài tập

Nội dung thực hành:

 • 3 bài tập làm trên lớp
 • 3 bài tập về nhà
Đọc tiếp...

Linux-K62, bài 9: Cài đặt các dịch vụ cơ bản của máy chủ Internet

Chưa có bình luận

Nội dung lý thuyết của buổi này:

 1. Khái niệm máy chủ internet
 2. LAMP
 3. Phân tích hoạt động máy chủ và sửa lỗi
 4. Giao diện quản trị từ xa (remote control panels)
  • Quản trị từ xa với internet server
  • Các kiểu công cụ quản trị từ xa
  • Quản trị từ xa với giao diện web
  • Phân cấp người dùng với RCP

Nội dung thực hành:

 • Sử dụng phần mềm portable VirtualBox và các máy ảo đã tạo xong từ các buổi trước, nếu gặp lỗi thì xem lại bài trước và tải lại phần mềm
 • Làm các bài tập trong file bài tập thực hành L6
Đọc tiếp...

Linux-K62, bài 8: Dịch vụ trên linux và quản trị một số dịch vụ cơ bản

Chưa có bình luận

Nội dung lý thuyết của buổi này:

 1. Dịch vụ trên linux
  • Quá trình khởi động linux
  • Dịch vụ (service)
  • Quản lý dịch vụ
 2. Một số dịch vụ cơ bản trên linux
  • Một số khái niệm về mạng IP
  • Các tập tin cấu hình mạng
  • Dịch vụ mạng (network)

Nội dung thực hành:

 • Sử dụng phần mềm portable VirtualBox và các máy ảo đã tạo xong từ các buổi trước, nếu gặp lỗi thì xem lại bài trước và tải lại phần mềm
 • Làm các bài tập trong file bài tập thực hành L5
Đọc tiếp...

Game-K58-TH, bài 7: Unity Networking

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Multiplayer game
 2. Multiplayer flow
 3. Networking
 4. Multiplayer game trong unity
 5. Game Pong, phiên bản mạng
Đọc tiếp...

Game-K58-TH, bài 6: Clone Game Kinh Điển Tetris

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Gameplay
 2. Chuẩn bị tài nguyên
 3. Thiết lập project và các thành phần
 4. Cấu trúc dữ liệu chính
 5. Xử lý sự kiện
 6. Các loại biến cố trong trò chơi
 7. Các mở rộng nên xem xét
Đọc tiếp...

Game-K58-TH, bài 5: Game 2D Đơn Giản

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Xây dựng kịch bản
 2. Chuẩn bị tài nguyên
 3. Thiết lập project và các thành phần
 4. Xây dựng màn hình trò chơi
 5. Xây dựng hành động cho nhân vật chính
 6. Xây dựng hành động cho máy
 7. Xử lý biến cố
 8. Bổ sung các chi tiết khác
 9. Bài tập
Đọc tiếp...