Các bài lưu

Python-K63, bài 9: Làm việc với tập tin trong Python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Quan điểm xử lý tập tin của Python
 2. Đóng/Mở tập tin
 3. Đọc/Ghi dữ liệu của tập tin
 4. Con trỏ tập tin
 5. Làm việc với hệ thống thư mục
 6. Bài tập
Đọc tiếp...

Python-K63, bài 8: Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Ngoại lệ là gì?
 2. Xử lý ngoại lệ
 3. Một số loại ngoại lệ thường gặp
 4. Tự sinh ngoại lệ
 5. Bài tập
Đọc tiếp...

Python-K63, bài 7: Kiểu từ điển, module và package, hàm lambda

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Dictionary (từ điển)
 2. Module và Package
  • Module math
 3. Lambda, map và filter
 4. Bài tập
Đọc tiếp...

Python-K63, bài 6: Kiểu tập hợp và kiểu tập tĩnh

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Set (tập hợp)
  • Khởi tạo
  • Phép toán
  • Duyệt các phần tử
  • Các phương thức hỗ trợ
 2. Frozenset (tập hợp tĩnh)
 3. Bài tập
Đọc tiếp...

Python-K63, bài 4 + 5: Kiểu tuần tự trong python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Kiểu dữ liệu tuần tự (sequential data type)
 2. String (chuỗi)
 3. Bài tập về xử lý chuỗi
 4. List (danh sách)
 5. Tuple (hàng)
 6. Range (miền)
 7. Bài tập về dữ liệu tuần tự
Đọc tiếp...

Python-K63, bài 3: Vòng lặp trong python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Vòng lặp “while”
 2. Vòng lặp “for”
  • Lặp “for” duyệt một danh sách
  • Lặp “for” duyệt một miền số nguyên
 3. Bài tập
Đọc tiếp...

Python-K63, bài 2: Hàm và rẽ nhánh trong python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Hàm
 2. Phép toán “if”
 3. Rẽ nhánh
 4. Bài tập
Đọc tiếp...

Python-K63, bài 1: Giới thiệu về ngôn ngữ python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Thông tin chung về môn học
 2. Giới thiệu ngôn ngữ python
 3. Cách thực hiện câu lệnh, chương trình
 4. Biến, khai báo chuỗi, khối lệnh
 5. Nhập dữ liệu và xuất dữ liệu
 6. Kiểu dữ liệu và phép toán liên quan
 7. Vài ví dụ minh họa
 8. Bài tập
Đọc tiếp...

Olympic-2022, buổi 9: Trò chơi đối kháng xác định

Chưa có bình luận

Nội dung:

 1. Một số khái niệm
 2. Phân loại hình trạng trong không gian trò chơi
 3. Hàm Grundy
 4. Đồ thị tổng
 5. Bài tập
Đọc tiếp...

Linux-2022, bài 8: Cài đặt các dịch vụ cơ bản của máy chủ Internet

Chưa có bình luận

Nội dung lý thuyết của buổi này:

 1. Khái niệm máy chủ internet
 2. LAMP
 3. Phân tích hoạt động máy chủ và sửa lỗi
 4. Giao diện quản trị từ xa (remote control panels)
  • Quản trị từ xa với internet server
  • Các kiểu công cụ quản trị từ xa
  • Quản trị từ xa với giao diện web
  • Phân cấp người dùng với RCP
Đọc tiếp...