Các bài lưu

Game-K57, bài 1: Giới Thiệu Môn Học

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Giới thiệu môn học
 2. Trước khi bắt đầu: hiểu đúng về game
 3. Vòng đời của phát triển game
 4. Chia nhóm và thảo luận
Đọc tiếp...

TDC-K60, bài 12: Mảng và kiểu dữ liệu vector

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Khuôn mẫu (template)
 2. Kiểu dữ liệu mảng (vector)
  • Giới thiệu
  • Hệ thống chỉ mục
  • Khởi tạo, nhập và xuất dữ liệu
  • Một số hàm hỗ trợ
 3. Kiểu mảng gốc
 4. Bài tập
Đọc tiếp...

TDC-K60, bài 10: Kiểu dữ liệu string

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Hằng số, tham chiếu và kiểu dữ liệu
 2. Phạm vi và vòng đời của biến
 3. Các kiểu dữ liệu tự tạo
 4. Dãy kí tự (string)
  • Kiểu dữ liệu string
  • Khai báo và sử dụng string
  • Sử dụng chỉ mục với string
  • Các hàm làm việc với string
 5. Vài ví dụ về xử lý string
 6. Vài bài tập về xử lý string
Đọc tiếp...

TDC-K60, bài 7: Ôn tập về cú pháp cơ bản của C++

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Thuật toán
 2. Hàm
 3. Các khái niệm cơ bản
 4. Điều khiển lặp
 5. Câu lệnh lựa chọn
 6. Kết hợp lặp và lựa chọn
 7. Bài tập ôn thi giữa kỳ lần 1
Đọc tiếp...

TDC-K60, bài 6: Câu lệnh lựa chọn trong C++

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Đặt vấn đề
 2. Khái niệm câu lệnh lựa chọn
 3. Các loại lệnh lựa chọn
 4. Câu lệnh if và if-else
 5. Kết hợp lựa chọn và vòng lặp
 6. Câu lệnh switch
 7. Bài tập
Đọc tiếp...

TDC-K60, bài 5: Vòng lặp trong C++ (phần 2)

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Vòng lặp FOR
 2. Vòng lặp WHILE
 3. Vòng lặp DO-WHILE
 4. Từ khóa break và continue
 5. Bài tập
Đọc tiếp...

TDC-K60, bài 4: Vòng lặp trong C++ (phần 1)

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Tại sao cần viết chương trình con?
 2. Vòng lặp
 3. Ví dụ về vòng lặp dùng biến đếm
 4. Ví dụ về vòng lặp dùng điều kiện
 5. Biểu thức logic
 6. Bài tập
Đọc tiếp...

TDC-K60, bài 3: Hàm và nhập/xuất dữ liệu

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Phân rã bài toán
 2. Hàm (function)
 3. Một số kiểu dữ liệu thường dùng
 4. Nhập và xuất dữ liệu
 5. Bài tập
Đọc tiếp...

TDC-K60, bài 2: Chương trình C++ đơn giản

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Chương trình C++ đầu tiên
 2. Biến & Định danh
 3. Biểu thức, Phép toán & Phép gán
 4. Các cấu trúc điều khiển
 5. Thuật toán
 6. Bài tập
Đọc tiếp...

TDC-K60, bài 1: Giới thiệu môn học & Làm quen với Dev-C++

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Giới thiệu môn học
 2. Viết chương trình cho máy tính
 3. Làm quen với Dev-C++
  1. Các bước viết chương trình
  2. Ngôn ngữ lập trình C++
  3. Công cụ Dev-C++
 4. Bài tập

Trang nhà bộ công cụ Dev-C++ 5.11: http://orwelldevcpp.blogspot.com

Đọc tiếp...