Các bài lưu

TTUD60TH-2: Tìm kiếm và sắp xếp

Chưa có bình luận

Các nội dung chính của bài này:

 1. Tìm kiếm
  1. Tuyến tính
  2. Nhị phân
 2. Sắp xếp
  1. Nổi bọt / Chèn / Chọn
  2. Trộn / Nhanh / Vun đống
 3. Các cấu trúc dữ liệu trừu tượng
  1. Stack
  2. Queue
  3. .Heap
  4. Set
  5. Map
Đọc tiếp...

TTUD60TH-1: Thuật toán và phân tích thuật toán

1 bình luận

Các nội dung chính của bài này:

 1. Thông tin chung về môn học
 2. Thuật toán
 3. Ví dụ đầu tiên
  1. Duyệt toàn bộ
  2. Duyệt toàn bộ nhưng tối ưu hơn
  3. Chia để trị
  4. Quy hoạch động
 4. Phân tích thuật toán
  1. Độ tăng trưởng
  2. Phân tích thực nghiệm
 5. 5.Bài tập
Đọc tiếp...

Python-K62, bài 9: Làm việc với tập tin trong python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Quan điểm xử lý tập tin của Python
 2. Đóng/Mở tập tin
 3. Đọc/Ghi dữ liệu của tập tin
 4. Con trỏ tập tin
 5. Làm việc với hệ thống thư mục
 6. Bài tập
Đọc tiếp...

Python-K62, bài 8: Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ trong python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Ngoại lệ là gì?
 2. Xử lý ngoại lệ
 3. Một số loại ngoại lệ thường gặp
 4. Tự sinh ngoại lệ
 5. Bài tập
Đọc tiếp...

Python-K62, bài 6+7: Một số kiểu vật chứa hữu ích trong python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

I. Phần nội dung về tập hợp

 1. Set (tập hợp)
  • Khởi tạo
  • Phép toán
  • Duyệt các phần tử
  • Các phương thức hỗ trợ
 2. Frozenset (tập hợp tĩnh)
 3. Bài tập

II. Phần nội dung về từ điển

 1. Dictionary (từ điển)
 2. Module và Package
  • Module math
 3. Bài tập
Đọc tiếp...

Python-K62, bài 4+5: Kiểu tuần tự trong python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Kiểu dữ liệu tuần tự (sequential data type)
 2. String (chuỗi)
 3. Bài tập về xử lý chuỗi
 4. List (danh sách)
 5. Tuple (hàng)
 6. Range (miền)
 7. Bài tập về dữ liệu tuần tự
Đọc tiếp...

Python-K62, bài 3: Vòng lặp trong python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Vòng lặp “while”
 2. Vòng lặp “for”
  • Lặp “for” duyệt một danh sách
  • Lặp “for” duyệt một miền số nguyên
 3. Bài tập
Đọc tiếp...

Python-K62, bài 2: Hàm và rẽ nhánh trong python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Hàm
 2. Phép toán “if”
 3. Rẽ nhánh
 4. Bài tập
Đọc tiếp...

Python-K62, bài 1: Giới thiệu về ngôn ngữ python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Thông tin chung về môn học
 2. Giới thiệu ngôn ngữ python
 3. Cách thực hiện câu lệnh, chương trình
 4. Biến, khai báo chuỗi, khối lệnh
 5. Nhập dữ liệu và xuất dữ liệu
 6. Kiểu dữ liệu và phép toán liên quan
 7. Vài ví dụ minh họa
 8. Bài tập
Đọc tiếp...

LTNC-K62, bài 13+14+15: Vào ra dữ liệu với tập tin

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Tập tin văn bản và tập tin nhị phân
 2. Làm việc với tập tin văn bản
 3. Làm việc với tập tin nhị phân
 4. Bài tập
Đọc tiếp...