Các bài lưu

TVP-K59 Bài 14: Giới thiệu về Macro và VBA trong Microsoft Excel

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 • Macro
 • Một số kiến thức VBA cơ bản
  • Kiểu dữ liệu
  • Khai báo biến
  • Lệnh vào/ra dữ liệu
 • Viết thử một hàm với VBA
Đọc tiếp...

TVP-K59 Bài 13: Giới thiệu về phần mềm Microsoft PowerPoint

Chưa có bình luận

Các chủ đề được giới thiệu trong bài này:

 • Giới thiệu PowerPoint
 • Các thao tác cơ bản đối với bản trình chiếu
 • Sử dụng theme và bố cục bản trình chiếu
 • Giới thiệu về slide master
 • Thêm các đối tượng vào bản trình chiếu
 • Tạo liên kết trong bản trình chiếu
 • Tạo hiệu ứng
 • Bảo mật bản trình chiếu & lưu file
Đọc tiếp...

TVP-K59 Bài 12: Biểu đồ và CSDL trong Microsoft Excel

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 • Giới thiệu về biểu đồ
 • Các bước tạo và điều chỉnh biểu đồ
 • Làm việc với CSDL
 • Lọc dữ liệu
 • Các hàm CSDL
 • Tổng kết theo nhóm (PivotTable)
 • Bài tập
Đọc tiếp...

TVP-K59 Bài 10: Các hàm hữu ích của Microsoft Excel

Chưa có bình luận

Các chủ đề rèn luyện trong buổi này:

 • Các hàm lượng giác
 • Các hàm logic: AND, OR, NOT
 • Các hàm xử lý theo điều kiện: IF, IFERROR, IFNA, SUMIF
 • Các hàm tìm kiếm: VLOOKUP, HLOOKUP, COLUMN, ROW, MATCH
 • Các hàm thống kê: RANK, LARGE, COUNT, COUNTA, COUNTIF, AVERAGE, MIN, MAX, MODE
Đọc tiếp...

TVP-K59 Bài 09: Công thức và Hàm trong Microsoft Excel

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

 • Công thức trong Excel
 • Các loại địa chỉ trong công thức
 • Phép tính và loại dữ liệu
 • Hàm – khái niệm và cách sử dụng
 • Các hàm xử lý thời gian
 • Các hàm xử lý chữ
 • Các hàm toán học
 • Bài tập
Đọc tiếp...

TVP-K59 Bài 08: Làm quen với Microsoft Excel

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

 • Giới thiệu phần mềm Excel
 • Các thành phần cơ bản
 • Các thao tác với ô và vùng
 • Một số phím di chuyển nhanh
 • Thao tác với menu ngữ cảnh
 • Nhập liệu và định dạng
 • Một số thủ thuật cần biết
 • Bài tập
Đọc tiếp...

TVP-K59 Bài 05: In ấn và trộn tài liệu trong Microsoft Word

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

 • In ấn
  • Quy trình in
  • Tính năng Page Setup
  • Tiêu đề trang, chân trang
 • Trộn tài liệu
  • Khái niệm trộn tài liệu
  • Các bước thực hiện
 • Một số chức năng hữu ích
Đọc tiếp...

CTD-K56 Bài 12: Phân tích cú pháp bằng thuật toán LL

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

 1. Giới thiệu về bộ phân tích cú pháp tất định
 2. Tiếp cận top-down
 3. Phân tích LL(1)
  • FIRST
  • FOLLOW
  • Bảng phân tích LL(1)
  • Ví dụ
 4. Bài tập
Đọc tiếp...

CTD-K56 Bài 11: Phân tích cú pháp bằng thuật toán Earley

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

 1. Giới thiệu
 2. Ý tưởng cơ bản
 3. Mã minh họa
 4. Ví dụ
 5. Đánh giá thuật toán
 6. Bài tập
Đọc tiếp...

TVP-K59 Bài 04: Bảng biểu và đồ họa trong Microsoft Word

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

 • Bảng biểu
  • Tạo cấu trúc bảng
  • Định dạng bảng biểu
  • Tính toán trên bảng
  • Sắp xếp dữ liệu trên bảng
 • Đồ họa
  • Vẽ khối hình đơn giản
  • Tạo chữ nghệ thuật
  • Chèn ảnh lên tài liệu
Đọc tiếp...