Các bài lưu

TTUD62-3: Đệ quy, quay lui, nhánh cận

Chưa có bình luận

Các nội dung chính của bài này:

 1. Đệ quy
  1. Đệ quy
  2. Đệ quy có nhớ
 2. Quay lui
  1. Nhị phân
  2. Tập con
  3. Hoán vị
  4. Phân tích
  5. Đặt hậu
 3. Nhánh cận
  1. Bài toán người bán hàng (TSP – Traveling Salesman Problem)
 4. Bài tập
Đọc tiếp...

TTUD62-2: Tìm kiếm và sắp xếp

Chưa có bình luận

Các nội dung chính của bài này:

 1. Tìm kiếm
  1. Tuyến tính
  2. Nhị phân
 2. Sắp xếp
  1. Nổi bọt / Chèn / Chọn
  2. Trộn / Nhanh / Vun đống
 3. Các cấu trúc dữ liệu trừu tượng
  1. Stack
  2. Queue
  3. Heap
  4. Set
  5. Map
Đọc tiếp...

TTUD62-1: Thuật toán và phân tích thuật toán

Chưa có bình luận

Các nội dung chính của bài này:

 1. Thông tin chung về môn học
 2. Thuật toán
 3. Ví dụ đầu tiên
  1. Duyệt toàn bộ
  2. Duyệt toàn bộ nhưng tối ưu hơn
  3. Chia để trị
  4. Quy hoạch động
 4. Phân tích thuật toán
  1. Độ tăng trưởng
  2. Phân tích thực nghiệm
 5. Bài tập
Đọc tiếp...

Python-K63, bài 9: Làm việc với tập tin trong Python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Quan điểm xử lý tập tin của Python
 2. Đóng/Mở tập tin
 3. Đọc/Ghi dữ liệu của tập tin
 4. Con trỏ tập tin
 5. Làm việc với hệ thống thư mục
 6. Bài tập
Đọc tiếp...

Python-K63, bài 8: Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Ngoại lệ là gì?
 2. Xử lý ngoại lệ
 3. Một số loại ngoại lệ thường gặp
 4. Tự sinh ngoại lệ
 5. Bài tập
Đọc tiếp...

Python-K63, bài 7: Kiểu từ điển, module và package, hàm lambda

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Dictionary (từ điển)
 2. Module và Package
  • Module math
 3. Lambda, map và filter
 4. Bài tập
Đọc tiếp...

Python-K63, bài 6: Kiểu tập hợp và kiểu tập tĩnh

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Set (tập hợp)
  • Khởi tạo
  • Phép toán
  • Duyệt các phần tử
  • Các phương thức hỗ trợ
 2. Frozenset (tập hợp tĩnh)
 3. Bài tập
Đọc tiếp...

Python-K63, bài 4 + 5: Kiểu tuần tự trong python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Kiểu dữ liệu tuần tự (sequential data type)
 2. String (chuỗi)
 3. Bài tập về xử lý chuỗi
 4. List (danh sách)
 5. Tuple (hàng)
 6. Range (miền)
 7. Bài tập về dữ liệu tuần tự
Đọc tiếp...

Python-K63, bài 3: Vòng lặp trong python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Vòng lặp “while”
 2. Vòng lặp “for”
  • Lặp “for” duyệt một danh sách
  • Lặp “for” duyệt một miền số nguyên
 3. Bài tập
Đọc tiếp...

Python-K63, bài 2: Hàm và rẽ nhánh trong python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Hàm
 2. Phép toán “if”
 3. Rẽ nhánh
 4. Bài tập
Đọc tiếp...