Các bài lưu

GameK56, bài 15: Unity networking

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Multiplayer game
 2. Multiplayer flow
 3. Networking
 4. Multiplayer game trong unity
 5. Game Pong, phiên bản mạng
Đọc tiếp...

KHDL-K58, bài 11: Thư Viện Scikit-learn

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Mối quan hệ giữa Khoa học Dữ liệu và Học máy
 2. Một số loại bài toán học máy
 3. Thư viện học máy scikit-learn
 4. Bài tập
Đọc tiếp...

GameK56, bài 12: Clone game kinh điển Tetris

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Gameplay
 2. Chuẩn bị tài nguyên
 3. Thiết lập project và các thành phần
 4. Cấu trúc dữ liệu chính
 5. Xử lý sự kiện
 6. Các loại biến cố trong trò chơi
 7. Các mở rộng nên xem xét
Đọc tiếp...

KHDL-K58, bài 10: Thư Viện Pandas (phần 2)

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Chữa bài tập buổi trước
 2. Làm việc với panel
 3. Chọn và nhóm phần tử
 4. Sử dụng pandas trong bài toán thực tế
 5. Bài tập
Đọc tiếp...

KHDL-K58, bài 9: Thư Viện Pandas (phần 1)

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Giới thiệu và cài đặt pandas
 2. Cấu trúc dữ liệu trong pandas
 3. Làm việc với series
 4. Làm việc với dataframe
 5. Bài tập
Đọc tiếp...

KHDL-K58, bài 8: Thư Viện Matplotlib

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Giới thiệu và cài đặt matplotlib
 2. Vẽ biểu đồ đơn giản
 3. Một số loại biểu đồ thông dụng trong matplotlib
  1. Biểu đồ dạng đường (line plot)
  2. Biểu đồ dạng cột (bar plot)
  3. Biểu đồ bánh (pie chart)
  4. Một số chức năng hữu ích
 4. Bài tập
Đọc tiếp...

GameK56, bài 9: Game 2D Đơn Giản

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Xây dựng kịch bản
 2. Chuẩn bị tài nguyên
 3. Thiết lập project và các thành phần
 4. Xây dựng màn hình trò chơi
 5. Xây dựng hành động cho nhân vật chính
 6. Xây dựng hành động cho máy
 7. Xử lý biến cố
 8. Bổ sung các chi tiết khác
 9. Bài tập
Đọc tiếp...

KHDL-K58, bài 7: Thư Viện NumPy

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Một số gói python cho KHDL
 2. Giới thiệu về NumPy
 3. Khởi tạo mảng và chỉ số
 4. Các phép toán trên mảng
 5. Một số thao tác thông dụng
 6. Bài tập
Đọc tiếp...

KHDL-K58, bài 6: Ngôn Ngữ Lập Trình Python (phần 5)

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ
 2. Làm việc với tập tin
 3. Bài tập
Đọc tiếp...

GameK56, bài 6: GameObject Trong Unity

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. GameObject
 2. C# Script
 3. Làm việc với màn hình console
 4. Viết mã tìm hiểu về vòng đời của GameObject
Đọc tiếp...