Các bài lưu

TVP-K59 Bài 02: Thao tác cơ bản trong Microsoft Word

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

 • Giới thiệu Microsoft Word
 • Các thao tác soạn thảo cơ bản
 • Thao tác trên khối văn bản
 • Tab và các thiết lập tab
 • Định dạng văn bản và đoạn
 • Bullets và Numbering
 • Bài tập
Đọc tiếp...

TVP-K59 Bài 01: Tổng quan về máy tính

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

 • Giới thiệu về môn học
 • Công nghệ thông tin và máy tính
  • Biểu diễn thông tin trong máy tính
  • Kiến trúc chung của máy tính
  • Phần cứng, phần mềm
  • Các thiết bị ngoại vi thông dụng
 • Soạn thảo tiếng Việt
  • Phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt
  • Cách gõ các kí tự tiếng Việt
 • Phần mềm Windows Explorer
Đọc tiếp...

CTD-K56 Bài 08: Phân tích cú pháp bằng thuật toán bottom-up

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

 1. Ý tưởng & thuật toán
 2. Ví dụ minh họa
 3. Cài đặt bottom-up đơn giản
  • Cấu trúc một luật văn phạm
  • Cấu trúc một suy diễn trực tiếp
  • Máy phân tích: các hàm hỗ trợ
  • Máy phân tích: các hàm chính
 4. Đánh giá về bottom-up
 5. Bài tập
Đọc tiếp...

CTD-K56 Bài 07: Phân tích cú pháp bằng thuật toán top-down

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

 1. Ý tưởng & thuật toán
 2. Ví dụ minh họa
 3. Cài đặt top-down đơn giản
  • Cấu trúc một luật văn phạm
  • Cấu trúc một suy diễn trực tiếp
  • Máy phân tích: các hàm hỗ trợ
  • Máy phân tích: các hàm chính
  • Thử nghiệm
 4. Đánh giá về top-down
 5. Bài tập
Đọc tiếp...

CTD-K56 Bài 06: Phân tích cú pháp

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

 1. Vai trò của bộ phân tích cú pháp (PTCP)
 2. Nhiệm vụ và các mục tiêu của PTCP
 3. Đầu vào và đầu ra của PTCP
 4. Các bước xây dựng bộ PTCP
 5. Suy dẫn và biểu diễn suy dẫn bằng cấu trúc cây
 6. Văn phạm có nhập nhằng
 7. Các chiến lược phân tích cú pháp
 8. Thảo luận và bài tập
Đọc tiếp...

CTD-K56 Bài 05: Tự động sinh bộ PTTV

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

 1. Bài tập và giải bài tập của các buổi trước
 2. Giới thiệu về LEX
 3. CsLex – phiên bản LEX cho C#
Đọc tiếp...

CTD-K56 Bài 04: Phân tích từ vựng bằng DFA

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

 1. Bộ phân tích từ vựng cho ngôn ngữ A
 2. Automat hữu hạn (FA)
  1. Đồ thị chuyển (TD)
  2. Automat hữu hạn không đơn định (NFA)
  3. Automat hữu hạn đơn định (DFA)
 3. Chuyển đổi biểu thức chính quy sang DFA
  1. Chuyển đổi từ biểu thức chính quy sang NFA
  2. Chuyển đổi từ NFA sang DFA
  3. DFA tối ưu cho phân tích từ vựng
 4. Bộ phân tích từ vựng dựa trên DFA
 5. Bài tập
Đọc tiếp...

CTD-K56 Bài 03: Phân tích từ vựng

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

 1. Vai trò của bộ phân tích từ vựng
 2. Nhiệm vụ của phân tích từ vựng
 3. Các mục tiêu của phân tích từ vựng
 4. Đầu vào và đầu ra của phân tích từ vựng
 5. Các bước xây dựng bộ phân tích từ vựng
 6. Biểu diễn từ vựng bằng biểu thức chính quy
 7. Lỗi và ngoại lệ khi phân tích từ vựng
 8. Phân tích từ vựng cho một ngôn ngữ đơn giản
 9. Bài tập và thảo luận
Đọc tiếp...

CTD-K56 Bài 02: Cơ sở về ngôn ngữ và văn phạm

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

 1. Ngôn ngữ và biểu diễn ngôn ngữ
 2. Các lớp văn phạm (phân loại chomsky)
 3. Văn phạm chính quy và automat hữu hạn
 4. Văn phạm phi ngữ cảnh và automat đẩy xuống
 5. Văn phạm có đệ quy trái
 6. Văn phạm đơn nghĩa
 7. Bài tập
Đọc tiếp...

CTD-K56 Bài 01: Nhập môn Chương Trình Dịch

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

 1. Giới thiệu
 2. Khái niệm “chương trình dịch”
 3. Một chương trình dịch điển hình
 4. Hệ thống dịch
 5. Ứng dụng chương trình dịch
 6. Đối tượng nghiên cứu của môn học này
 7. Mục tiêu của môn học
 8. Thảo luận
Đọc tiếp...