KHDL-K58, bài 7: Thư Viện NumPy

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Một số gói python cho KHDL
  2. Giới thiệu về NumPy
  3. Khởi tạo mảng và chỉ số
  4. Các phép toán trên mảng
  5. Một số thao tác thông dụng
  6. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: