Các bài lưu

TDTT-K61, bài 4: Kiểu dữ liệu tuần tự trong python (phần 1)

Chưa có bình luận

Phần lý thuyết:

 1. Kiểu dữ liệu tuần tự (sequential data type)
 2. String (chuỗi)
 3. Bài tập về xử lý chuỗi

Phần bài tập:

Bài tập về vòng lặp, rẽ nhánh và chuỗi.

Đọc tiếp...

TDTT-K61, bài 3: Vòng lặp và hàm trong python

Chưa có bình luận

Nội dung buổi này gồm:

 1. Vòng lặp “while”
 2. Vòng lặp “for”
 3. Hàm
 4. Bài tập
Đọc tiếp...

TDTT-K61, bài 2: Cơ bản về ngôn ngữ lập trình python

Chưa có bình luận

Nội dung buổi này gồm:

 1. Biến, khai báo chuỗi, khối lệnh
 2. Nhập dữ liệu và xuất dữ liệu
 3. Kiểu dữ liệu và phép toán liên quan
 4. Phép toán “if”
 5. Rẽ nhánh
 6. Và ví dụ minh họa
 7. Bài tập
Đọc tiếp...

TDTT-K61, bài 1: Giới thiệu môn học và phần mềm python

Chưa có bình luận

Nội dung buổi này gồm:

 1. Thông tin chung về môn học
 2. “Tư duy tính toán” là gì?
 3. Thuật toán
  • Sơ đồ khối
  • Lưu đồ Nassi–Shneiderman
  • Mã giả
 4. Giới thiệu ngôn ngữ python
 5. Cách thực hiện câu lệnh, chương trình
 6. Bài tập và thảo luận
Đọc tiếp...

TDC-K61, bài 9: Làm việc với kiểu dữ liệu string

Chưa có bình luận

PHẦN 1: Các nội dung lý thuyết

 1. Ôn tập về cách định nghĩa kiểu dữ liệu mới với struct
 2. Chi tiết về cách làm việc của các hàm thành phần của kiểu string
 3. Chữa bài tập kiểu string buổi trước
 4. Các bài tập bổ sung

PHẦN 2: Chữa bài tập

 • Bài thực hành phần rẽ nhánh
 • Bài thực hành phần kết hợp lặp và rẽ nhánh
Đọc tiếp...

TDC-K61, bài 8: Kiểu dữ liệu string

Chưa có bình luận

PHẦN 1: Các nội dung lý thuyết về string

 1. Hằng số, tham chiếu và kiểu dữ liệu
 2. Phạm vi và vòng đời của biến
 3. Các kiểu dữ liệu tự tạo
 4. Dãy kí tự (string)
  • Kiểu dữ liệu string
  • Khai báo và sử dụng string
  • Sử dụng chỉ mục với string
  • Các hàm làm việc với string
 5. Vài ví dụ về xử lý string
 6. Vài bài tập về xử lý string

PHẦN 2: Bài thực hành được chấm tự động số 4 (kết hợp vòng lặp và rẽ nhánh)

Các bước thực hiện:

 1. Tải file L4.ZIP từ liên kết ở dưới
 2. Giải nén (extract) file vừa tải, nội dung giải nén sẽ nằm trong thư mục L4
 3. Vào thư mục L4 và chạy file FineTest.exe
 4. Thực hiện việc xem đề bài, làm bài trên dev-c++ sau đó nộp bài
 5. Phần mềm sẽ chấm tự động bài nộp, nếu làm tốt sẽ được điểm tối đa (100%), nếu có lỗi hoặc một số tình huống sai sót, sẽ có thông báo trên ứng dụng

Chú ý:

 • Phần mềm sử dụng .NET Framework 2.0 trở lên
 • Phần mềm chỉ chạy được trên các máy tính trong phòng lab của trường hoặc các máy có cấu hình tương tự
 • Một số phần mềm chống virus có thể có cảnh báo do bạn chạy ứng dụng được tải từ internet, hãy bỏ qua thông báo này
Đọc tiếp...

Game-K58-PM, bài 7: Unity networking

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Multiplayer game
 2. Multiplayer flow
 3. Networking
 4. Multiplayer game trong unity
 5. Game Pong, phiên bản mạng
Đọc tiếp...

TDC-K61, bài 6: Câu lệnh lựa chọn trong C++

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Đặt vấn đề
 2. Khái niệm câu lệnh lựa chọn
 3. Các loại lệnh lựa chọn
 4. Câu lệnh if và if-else
 5. Kết hợp lựa chọn và vòng lặp
 6. Câu lệnh switch
 7. Bài tập

Bài thực hành được chấm tự động số 2:

Các bước thực hiện:

 1. Tải file L2.ZIP từ liên kết ở dưới
 2. Giải nén (extract) file vừa tải, nội dung giải nén sẽ nằm trong thư mục L2
 3. Vào thư mục L2 và chạy file FineTest.exe
 4. Thực hiện việc xem đề bài, làm bài trên dev-c++ sau đó nộp bài
 5. Phần mềm sẽ chấm tự động bài nộp, nếu làm tốt sẽ được điểm tối đa (100%), nếu có lỗi hoặc một số tình huống sai sót, sẽ có thông báo trên ứng dụng

Chú ý:

 • Phần mềm sử dụng .NET Framework 2.0 trở lên
 • Phần mềm chỉ chạy được trên các máy tính trong phòng lab của trường hoặc các máy có cấu hình tương tự
 • Một số phần mềm chống virus có thể có cảnh báo do bạn chạy ứng dụng được tải từ internet, hãy bỏ qua thông báo này
Đọc tiếp...

Game-K58-PM, bài 6: Clone game kinh điển Tetris

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Gameplay
 2. Chuẩn bị tài nguyên
 3. Thiết lập project và các thành phần
 4. Cấu trúc dữ liệu chính
 5. Xử lý sự kiện
 6. Các loại biến cố trong trò chơi
 7. Các mở rộng nên xem xét
Đọc tiếp...

TDC-K61, bài 5: Vòng lặp trong C++ (phần 2)

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Vòng lặp FOR
 2. Vòng lặp WHILE
 3. Vòng lặp DO-WHILE
 4. Từ khóa break và continue
 5. Bài tập
Đọc tiếp...