Các bài lưu

TDTT-K59, bài thực hành 1: Làm Quen Với Python

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Thực hành theo các ví dụ đã được thầy giáo trình bày trên lớp nhằm làm quen với python
 2. Giải một số bài tập chọn lọc của buổi lý thuyết 2 và lý thuyết 3
Đọc tiếp...

TVP-K59 Bài 14: Giới thiệu về Macro và VBA trong Microsoft Excel

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 • Macro
 • Một số kiến thức VBA cơ bản
  • Kiểu dữ liệu
  • Khai báo biến
  • Lệnh vào/ra dữ liệu
 • Viết thử một hàm với VBA
Đọc tiếp...

TVP-K59 Bài 12: Biểu đồ và CSDL trong Microsoft Excel

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 • Giới thiệu về biểu đồ
 • Các bước tạo và điều chỉnh biểu đồ
 • Làm việc với CSDL
 • Lọc dữ liệu
 • Các hàm CSDL
 • Tổng kết theo nhóm (PivotTable)
 • Bài tập
Đọc tiếp...

TVP-K59 Bài 11: Bài tập về hàm trong Microsoft Excel

Chưa có bình luận

Các chủ đề rèn luyện trong buổi này:

 • Luyện tập về thiết lập công thức và hàm tìm kiếm
 • Luyện tập các hàm về thời gian
 • Luyện tập về hàm VLOOKUP và HLOOKUP
Đọc tiếp...

TVP-K59 Bài 10: Các hàm hữu ích của Microsoft Excel

Chưa có bình luận

Các chủ đề rèn luyện trong buổi này:

 • Các hàm lượng giác
 • Các hàm logic: AND, OR, NOT
 • Các hàm xử lý theo điều kiện: IF, IFERROR, IFNA, SUMIF
 • Các hàm tìm kiếm: VLOOKUP, HLOOKUP, COLUMN, ROW, MATCH
 • Các hàm thống kê: RANK, LARGE, COUNT, COUNTA, COUNTIF, AVERAGE, MIN, MAX, MODE
Đọc tiếp...

TVP-K59 Bài 09: Công thức và Hàm trong Microsoft Excel

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

 • Công thức trong Excel
 • Các loại địa chỉ trong công thức
 • Phép tính và loại dữ liệu
 • Hàm – khái niệm và cách sử dụng
 • Các hàm xử lý thời gian
 • Các hàm xử lý chữ
 • Các hàm toán học
 • Bài tập
Đọc tiếp...

TVP-K59 Bài 08: Làm quen với Microsoft Excel

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

 • Giới thiệu phần mềm Excel
 • Các thành phần cơ bản
 • Các thao tác với ô và vùng
 • Một số phím di chuyển nhanh
 • Thao tác với menu ngữ cảnh
 • Nhập liệu và định dạng
 • Một số thủ thuật cần biết
 • Bài tập
Đọc tiếp...

TVP-K59 Bài 06: Bài tập tổng hợp về Microsoft Word

Chưa có bình luận

Các chủ đề rèn luyện trong buổi này:

 • Soạn thảo văn bản
 • Trình bày bảng biểu và công thức
 • Sắp xếp dữ liệu
 • Vẽ khối hình
 • Sử dụng ArtWord
 • Chụp màn hình và đưa chú thích vào hình ảnh
Đọc tiếp...

TVP-K59 Bài 05: In ấn và trộn tài liệu trong Microsoft Word

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

 • In ấn
  • Quy trình in
  • Tính năng Page Setup
  • Tiêu đề trang, chân trang
 • Trộn tài liệu
  • Khái niệm trộn tài liệu
  • Các bước thực hiện
 • Một số chức năng hữu ích
Đọc tiếp...

TVP-K59 Bài 04: Bảng biểu và đồ họa trong Microsoft Word

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

 • Bảng biểu
  • Tạo cấu trúc bảng
  • Định dạng bảng biểu
  • Tính toán trên bảng
  • Sắp xếp dữ liệu trên bảng
 • Đồ họa
  • Vẽ khối hình đơn giản
  • Tạo chữ nghệ thuật
  • Chèn ảnh lên tài liệu
Đọc tiếp...