Các bài lưu

TDTT-K60, L5: Làm Việc Với Tập Hợp Và Từ Điển Trong Python

Chưa có bình luận

Nội dung của buổi thực hành này:

 1. Thực hành theo ví dụ trên slide và bài thầy đã chữa trên lớp
 2. Bài tập bổ sung rèn luyện về xử lý tập hợp
 3. Bài tập bổ sung rèn luyện về xử lý từ điển
Đọc tiếp...

TDTT-K60, L4: Làm Việc Với Ngoại Lệ Và Tập Tin Văn Bản Trong Python

Chưa có bình luận

Nội dung của buổi thực hành này:

 1. Thực hành theo ví dụ trên slide và bài thầy đã chữa trên lớp
 2. Bài tập bổ sung rèn luyện về xử lý ngoại lệ (4 bài)
 3. Bài tập bổ sung rèn luyện về xử lý file văn bản (5 bài)

Nộp bài vào email để lấy điểm thưởng nếu hoàn thiện được bài 6 hoặc bài 8 trên slide lý thuyết 6

Đọc tiếp...

TDC-K60-N12, bài 11: Mảng và Kiểu Dữ Liệu Vector

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Khuôn mẫu (template)
 2. Kiểu dữ liệu mảng (vector)
  • Giới thiệu
  • Hệ thống chỉ mục
  • Khởi tạo, nhập và xuất dữ liệu
  • Một số hàm hỗ trợ
 3. Kiểu mảng gốc
 4. Bài tập

Bắt đầu từ buổi này các bạn sẽ làm quen với môi trường thi thực hành được chấm bằng máy tính: FineTest buổi 6

Các bước thực hiện:

 • Tải file FineTest6.zip từ liên kết nêu trên
 • Giải nén (extract) file vừa tải, nội dung giải nén sẽ nằm trong thư mục FineTest6
 • Vào thư mục FineTest6 và chạy file FineTest.exe
 • Thực hiện việc xem đề bài, làm bài trên dev-c++ sau đó nộp bài
 • Phần mềm sẽ chấm tự động bài nộp, nếu làm tốt sẽ được điểm tối đa (100%), nếu có lỗi hoặc một số tình huống sai sót, sẽ có thông báo trên ứng dụng

Chú ý:

 • Phần mềm sử dụng .NET Framework 2.0 trở lên
 • Phần mềm chỉ chạy được trên các máy tính trong phòng lab của trường hoặc các máy có cấu hình tương tự
 • Một số phần mềm chống virus có thể có cảnh báo do bạn chạy ứng dụng được tải từ internet, hãy bỏ qua thông báo này
Đọc tiếp...

TDC-K60-N12, bài 10: Làm Việc Với Kiểu Dữ Liệu String

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Ôn tập về cách định nghĩa kiểu dữ liệu mới với struct
 2. Chi tiết về cách làm việc của các hàm thành phần của kiểu string
 3. Chữa bài tập kiểu string buổi trước
 4. Các bài tập bổ sung

Bắt đầu từ buổi này các bạn sẽ làm quen với môi trường thi thực hành được chấm bằng máy tính: FineTest buổi 5

Các bước thực hiện:

 1. Tải file FineTest5.zip từ liên kết nêu trên
 2. Giải nén (extract) file vừa tải, nội dung giải nén sẽ nằm trong thư mục FineTest5
 3. Vào thư mục FineTest5 và chạy file FineTest.exe
 4. Thực hiện việc xem đề bài, làm bài trên dev-c++ sau đó nộp bài
 5. Phần mềm sẽ chấm tự động bài nộp, nếu làm tốt sẽ được điểm tối đa (100%), nếu có lỗi hoặc một số tình huống sai sót, sẽ có thông báo trên ứng dụng

Chú ý:

 • Phần mềm sử dụng .NET Framework 2.0 trở lên
 • Phần mềm chỉ chạy được trên các máy tính trong phòng lab của trường hoặc các máy có cấu hình tương tự
 • Một số phần mềm chống virus có thể có cảnh báo do bạn chạy ứng dụng được tải từ internet, hãy bỏ qua thông báo này
Đọc tiếp...

TDTT-K60, L3: Làm Việc Với String Trong Python

Chưa có bình luận

Nội dung của buổi thực hành này:

 1. Thực hành theo ví dụ trên slide và bài thầy đã chữa trên lớp (5 bài)
 2. Bài tập bổ sung rèn luyện về xử lý chuỗi (6 bài, trong đó có 1 bài tập mới)
Đọc tiếp...

TDC-K60-N12, bài 8: Bài Tập

Chưa có bình luận

Công việc của buổi này là ôn tập phần kiến thức trước và nghe thầy giáo chữa các bài cũ.

Bài tập của buổi hôm nay: Tải về phần mềm chấm tự đông buổi hôm nay FineTest buổi 4

Các bước thực hiện:

 1. Tải file FineTest4.zip từ liên kết nêu trên
 2. Giải nén (extract) file vừa tải, nội dung giải nén sẽ nằm trong thư mục FineTest4
 3. Vào thư mục FineTest4 và chạy file FineTest.exe
 4. Thực hiện việc xem đề bài, làm bài trên dev-c++ sau đó nộp bài
 5. Phần mềm sẽ chấm tự động bài nộp, nếu làm tốt sẽ được điểm tối đa (100%), nếu có lỗi hoặc một số tình huống sai sót, sẽ có thông báo trên ứng dụng

Chú ý:

 • Phần mềm sử dụng .NET Framework 2.0 trở lên
 • Phần mềm chỉ chạy được trên các máy tính trong phòng lab của trường hoặc các máy có cấu hình tương tự
 • Một số phần mềm chống virus có thể có cảnh báo do bạn chạy ứng dụng được tải từ internet, hãy bỏ qua thông báo này
Đọc tiếp...

TDC-K60-N12, bài 7: Ôn Tập Về Cú Pháp Cơ Bản Của C++

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Thuật toán
 2. Hàm
 3. Các khái niệm cơ bản
 4. Điều khiển lặp
 5. Câu lệnh lựa chọn
 6. Kết hợp lặp và lựa chọn

Bắt đầu từ buổi này các bạn sẽ làm quen với môi trường thi thực hành được chấm bằng máy tính: FineTest buổi 3

Các bước thực hiện:

 1. Tải file FineTest3.zip từ liên kết nêu trên
 2. Giải nén (extract) file vừa tải, nội dung giải nén sẽ nằm trong thư mục FineTest3
 3. Vào thư mục FineTest3 và chạy file FineTest.exe
 4. Thực hiện việc xem đề bài, làm bài trên dev-c++ sau đó nộp bài
 5. Phần mềm sẽ chấm tự động bài nộp, nếu làm tốt sẽ được điểm tối đa (100%), nếu có lỗi hoặc một số tình huống sai sót, sẽ có thông báo trên ứng dụng

Chú ý:

 • Phần mềm sử dụng .NET Framework 2.0 trở lên
 • Phần mềm chỉ chạy được trên các máy tính trong phòng lab của trường hoặc các máy có cấu hình tương tự
 • Một số phần mềm chống virus có thể có cảnh báo do bạn chạy ứng dụng được tải từ internet, hãy bỏ qua thông báo này
Đọc tiếp...

TDC-K60-N12, bài 6: Câu Lệnh Lựa Chọn Trong C++

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Đặt vấn đề
 2. Khái niệm câu lệnh lựa chọn
 3. Các loại lệnh lựa chọn
 4. Câu lệnh if và if-else
 5. Kết hợp lựa chọn và vòng lặp
 6. Câu lệnh switch
 7. Bài tập

Bắt đầu từ buổi này các bạn sẽ làm quen với môi trường thi thực hành được chấm bằng máy tính: FineTest buổi 2

Các bước thực hiện:

 1. Tải file FineTest2.zip từ liên kết nêu trên
 2. Giải nén (extract) file vừa tải, nội dung giải nén sẽ nằm trong thư mục FineTest2
 3. Vào thư mục FineTest2 và chạy file FineTest.exe
 4. Thực hiện việc xem đề bài, làm bài trên dev-c++ sau đó nộp bài
 5. Phần mềm sẽ chấm tự động bài nộp, nếu làm tốt sẽ được điểm tối đa (100%), nếu có lỗi hoặc một số tình huống sai sót, sẽ có thông báo trên ứng dụng

Chú ý:

 • Phần mềm sử dụng .NET Framework 2.0 trở lên
 • Phần mềm chỉ chạy được trên các máy tính trong phòng lab của trường hoặc các máy có cấu hình tương tự
 • Một số phần mềm chống virus có thể có cảnh báo do bạn chạy ứng dụng được tải từ internet, hãy bỏ qua thông báo này
Đọc tiếp...

TDC-K60-N12, bài 5: Vòng Lặp Trong C++ (phần 2)

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Vòng lặp FOR
 2. Vòng lặp WHILE
 3. Vòng lặp DO-WHILE
 4. Từ khóa break và continue
 5. Bài tập

Bắt đầu từ buổi này các bạn sẽ làm quen với môi trường thi thực hành được chấm bằng máy tính: FineTest buổi 1

Các bước thực hiện:

 1. Tải file FineTest1.zip từ liên kết nêu trên
 2. Giải nén (extract) file vừa tải, nội dung giải nén sẽ nằm trong thư mục FineTest1
 3. Vào thư mục FineTest1 và chạy file FineTest.exe
 4. Thực hiện việc xem đề bài, làm bài trên dev-c++ sau đó nộp bài
 5. Phần mềm sẽ chấm tự động bài nộp, nếu làm tốt sẽ được điểm tối đa (100%), nếu có lỗi hoặc một số tình huống sai sót, sẽ có thông báo trên ứng dụng

Chú ý:

 • Phần mềm sử dụng .NET Framework 2.0 trở lên
 • Phần mềm chỉ chạy được trên các máy tính trong phòng lab của trường hoặc các máy có cấu hình tương tự
 • Một số phần mềm chống virus có thể có cảnh báo do bạn chạy ứng dụng được tải từ internet, hãy bỏ qua thông báo này
Đọc tiếp...

TDTT-K60, L1: Python Cơ Bản

Chưa có bình luận

Nội dung của buổi thực hành này:

 1. Thực hành theo các ví dụ trên lớp lý thuyết
 2. Giải 4 bài tập bổ sung rèn luyện những kĩ năng lập trình cơ bản
Đọc tiếp...