Các bài lưu

TDC-K60, bài 14: luyện tập về vector trong C++

Chưa có bình luận

Phần mềm cho sinh viên làm quen với môi trường thi thực hành được chấm bằng máy tính: FineMarker14

Các bước thực hiện:

 1. Tải file FineMarker14.zip từ liên kết nêu trên
 2. Giải nén (extract) file vừa tải, nội dung giải nén sẽ nằm trong thư mục FineMaker14
 3. Vào thư mục FineMarker14 và chạy file FineMarker14.exe
 4. Thực hiện việc xem đề bài, làm bài trên dev-c++ sau đó nộp bài
 5. Phần mềm sẽ chấm tự động bài nộp, nếu làm tốt sẽ được điểm tối đa (100%), nếu có lỗi hoặc một số tình huống sai sót, sẽ có thông báo trên ứng dụng

Chú ý:

 • Phần mềm sử dụng .NET Framework 2.0 trở lên
 • Phần mềm chỉ chạy được trên các máy tính trong phòng lab của trường hoặc các máy có cấu hình tương tự
 • Một số phần mềm chống virus có thể có cảnh báo do bạn chạy ứng dụng được tải từ internet, hãy bỏ qua thông báo này
Đọc tiếp...

TDC-K60, bài 13: luyện tập về string trong C++

Chưa có bình luận

Phần mềm cho sinh viên làm quen với môi trường thi thực hành được chấm bằng máy tính: FineMarker13

Các bước thực hiện:

 1. Tải file FineMarker13.zip từ liên kết nêu trên
 2. Giải nén (extract) file vừa tải, nội dung giải nén sẽ nằm trong thư mục FineMaker13
 3. Vào thư mục FineMarker13 và chạy file FineMarker13.exe
 4. Thực hiện việc xem đề bài, làm bài trên dev-c++ sau đó nộp bài
 5. Phần mềm sẽ chấm tự động bài nộp, nếu làm tốt sẽ được điểm tối đa (100%), nếu có lỗi hoặc một số tình huống sai sót, sẽ có thông báo trên ứng dụng

Chú ý:

 • Phần mềm sử dụng .NET Framework 2.0 trở lên
 • Phần mềm chỉ chạy được trên các máy tính trong phòng lab của trường hoặc các máy có cấu hình tương tự
 • Một số phần mềm chống virus có thể có cảnh báo do bạn chạy ứng dụng được tải từ internet, hãy bỏ qua thông báo này
Đọc tiếp...

TDC-K60, bài 12: Mảng và kiểu dữ liệu vector

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Khuôn mẫu (template)
 2. Kiểu dữ liệu mảng (vector)
  • Giới thiệu
  • Hệ thống chỉ mục
  • Khởi tạo, nhập và xuất dữ liệu
  • Một số hàm hỗ trợ
 3. Kiểu mảng gốc
 4. Bài tập
Đọc tiếp...

TDC-K60, bài 11: Làm việc với kiểu dữ liệu string

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Ôn tập về cách định nghĩa kiểu dữ liệu mới với struct
 2. Chi tiết về cách làm việc của các hàm thành phần của kiểu string
 3. Chữa bài tập kiểu string buổi trước
 4. Các bài tập bổ sung
Đọc tiếp...

TDC-K60, bài 10: Kiểu dữ liệu string

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Hằng số, tham chiếu và kiểu dữ liệu
 2. Phạm vi và vòng đời của biến
 3. Các kiểu dữ liệu tự tạo
 4. Dãy kí tự (string)
  • Kiểu dữ liệu string
  • Khai báo và sử dụng string
  • Sử dụng chỉ mục với string
  • Các hàm làm việc với string
 5. Vài ví dụ về xử lý string
 6. Vài bài tập về xử lý string
Đọc tiếp...

TDC-K60, bài 7: Ôn tập về cú pháp cơ bản của C++

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Thuật toán
 2. Hàm
 3. Các khái niệm cơ bản
 4. Điều khiển lặp
 5. Câu lệnh lựa chọn
 6. Kết hợp lặp và lựa chọn
 7. Bài tập ôn thi giữa kỳ lần 1
Đọc tiếp...

TDC-K60, bài 6: Câu lệnh lựa chọn trong C++

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Đặt vấn đề
 2. Khái niệm câu lệnh lựa chọn
 3. Các loại lệnh lựa chọn
 4. Câu lệnh if và if-else
 5. Kết hợp lựa chọn và vòng lặp
 6. Câu lệnh switch
 7. Bài tập
Đọc tiếp...

TDC-K60, bài 5: Vòng lặp trong C++ (phần 2)

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Vòng lặp FOR
 2. Vòng lặp WHILE
 3. Vòng lặp DO-WHILE
 4. Từ khóa break và continue
 5. Bài tập
Đọc tiếp...

TDC-K60, bài 4: Vòng lặp trong C++ (phần 1)

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Tại sao cần viết chương trình con?
 2. Vòng lặp
 3. Ví dụ về vòng lặp dùng biến đếm
 4. Ví dụ về vòng lặp dùng điều kiện
 5. Biểu thức logic
 6. Bài tập
Đọc tiếp...

TDC-K60, bài 3: Hàm và nhập/xuất dữ liệu

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Phân rã bài toán
 2. Hàm (function)
 3. Một số kiểu dữ liệu thường dùng
 4. Nhập và xuất dữ liệu
 5. Bài tập
Đọc tiếp...