Các bài lưu

TDTT-K59, bài thực hành 5: Tập Hợp và Từ Điển

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Rèn luyện những bài tập đơn giản về tập hợp và từ điển
 2. Giải hai bài tập bổ sung về xử lý số và chuỗi kết hợp với tập hợp, từ điển
Đọc tiếp...

TDTT-K59, bài thực hành 4: Xử Lý File Và Ngoại Lệ

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Rèn luyện về làm việc ngoại lệ
 2. Rèn luyện với việc đọc và ghi dữ liệu file văn bản
 3. Giải một số bài tập liên quan: làm các bài tập đã giới thiệu trên lớp
Đọc tiếp...

TDTT-K59, bài thực hành 3: Xử Lý Danh Sách Trong Python

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Rèn luyện về làm việc với list: các thao tác thông dụng
 2. Giải một số bài tập liên quan đến list: làm các bài tập đã giới thiệu trên lớp
Đọc tiếp...

TDTT-K59, bài thực hành 2: Xử Lý Chuỗi Trong Python

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Rèn luyện một số code đơn giản về xử lý chuỗi
 2. Giải một số bài tập chọn lọc của buổi lý thuyết 4
Đọc tiếp...

TDTT-K59, bài thực hành 1: Làm Quen Với Python

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Thực hành theo các ví dụ đã được thầy giáo trình bày trên lớp nhằm làm quen với python
 2. Giải một số bài tập chọn lọc của buổi lý thuyết 2 và lý thuyết 3
Đọc tiếp...

TVP-K59 Bài 14: Giới thiệu về Macro và VBA trong Microsoft Excel

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 • Macro
 • Một số kiến thức VBA cơ bản
  • Kiểu dữ liệu
  • Khai báo biến
  • Lệnh vào/ra dữ liệu
 • Viết thử một hàm với VBA
Đọc tiếp...

TVP-K59 Bài 12: Biểu đồ và CSDL trong Microsoft Excel

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 • Giới thiệu về biểu đồ
 • Các bước tạo và điều chỉnh biểu đồ
 • Làm việc với CSDL
 • Lọc dữ liệu
 • Các hàm CSDL
 • Tổng kết theo nhóm (PivotTable)
 • Bài tập
Đọc tiếp...

TVP-K59 Bài 11: Bài tập về hàm trong Microsoft Excel

Chưa có bình luận

Các chủ đề rèn luyện trong buổi này:

 • Luyện tập về thiết lập công thức và hàm tìm kiếm
 • Luyện tập các hàm về thời gian
 • Luyện tập về hàm VLOOKUP và HLOOKUP
Đọc tiếp...

TVP-K59 Bài 10: Các hàm hữu ích của Microsoft Excel

Chưa có bình luận

Các chủ đề rèn luyện trong buổi này:

 • Các hàm lượng giác
 • Các hàm logic: AND, OR, NOT
 • Các hàm xử lý theo điều kiện: IF, IFERROR, IFNA, SUMIF
 • Các hàm tìm kiếm: VLOOKUP, HLOOKUP, COLUMN, ROW, MATCH
 • Các hàm thống kê: RANK, LARGE, COUNT, COUNTA, COUNTIF, AVERAGE, MIN, MAX, MODE
Đọc tiếp...

TVP-K59 Bài 09: Công thức và Hàm trong Microsoft Excel

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

 • Công thức trong Excel
 • Các loại địa chỉ trong công thức
 • Phép tính và loại dữ liệu
 • Hàm – khái niệm và cách sử dụng
 • Các hàm xử lý thời gian
 • Các hàm xử lý chữ
 • Các hàm toán học
 • Bài tập
Đọc tiếp...