Các bài lưu

LTNC-K62, bài 10+11+12: Kiểu cấu trúc (struct) và kiểu hợp nhất (union)

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Các kiểu dữ liệu tự tạo
 2. Cấu trúc (struct)
  1. Khai báo
  2. Phép toán
  3. Trường bit
  4. Kích cỡ của struct
 3. Bài tập struct
 4. Hợp nhất (union)
 5. Cấu trúc tự trỏ và danh sách
Đọc tiếp...

LTNC-K62, bài 7+8+9: Con trỏ và bộ nhớ trong C/C++

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Bộ nhớ máy tính
 2. Biến và địa chỉ của biến
 3. Biến con trỏ
 4. Mảng và con trỏ
 5. Bộ nhớ động
 6. Con trỏ hàm
 7. Bài tập
Đọc tiếp...

LTNC-K62, bài 2+3: Hàm trong C/C++

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Cấu chúc chung của hàm
 2. Hiểu về cách hàm hoạt động
 3. Các hàm có sẵn
 4. Phạm vi của biến và của hàm
 5. Truyền tham số trong hàm
 6. Nạp chồng hàm
 7. Hàm đệ quy
 8. Bài tập
Đọc tiếp...

LTNC-K62, bài 1: Giới thiệu môn học và nhắc lại kiến thức C/C++

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Giới thiệu môn học
 2. Nhắc lại kiến thức C/C++
 3. Bài tập

Nội dung thực hành:

 • 3 bài tập làm trên lớp
 • 3 bài tập về nhà
Đọc tiếp...

TDTT-K61, bài 9: Bài tập về tập hợp và từ điển trong python

Chưa có bình luận

Nội dung của buổi hôm nay:

 • Rèn luyện một số bài đơn giản về tập hợp đã có trên slide lý thuyết
 • Bài tập bổ sung về làm việc với tập hợp (set) và từ điển (dictionary)
Đọc tiếp...

TDTT-K61, bài 7: Bài tập về ngoại lệ và xử lý file trong python

Chưa có bình luận

Nội dung của buổi hôm nay:

 1. Bài tập về ngoại lệ: 5 bài tập rèn luyện về cách bắt ngoại lệ, xử lý và tạo ra ngoại lệ theo mục đích của người dùng
 2. Bài tập về tập tin văn bản: luyện tập xử lý dữ liệu văn bản, đọc và ghi file
Đọc tiếp...

TDTT-K61, bài 4: Kiểu dữ liệu tuần tự trong python (phần 1)

Chưa có bình luận

Phần lý thuyết:

 1. Kiểu dữ liệu tuần tự (sequential data type)
 2. String (chuỗi)
 3. Bài tập về xử lý chuỗi

Phần bài tập:

Bài tập về vòng lặp, rẽ nhánh và chuỗi.

Đọc tiếp...

TDTT-K61, bài 3: Vòng lặp và hàm trong python

Chưa có bình luận

Nội dung buổi này gồm:

 1. Vòng lặp “while”
 2. Vòng lặp “for”
 3. Hàm
 4. Bài tập
Đọc tiếp...

TDTT-K61, bài 2: Cơ bản về ngôn ngữ lập trình python

Chưa có bình luận

Nội dung buổi này gồm:

 1. Biến, khai báo chuỗi, khối lệnh
 2. Nhập dữ liệu và xuất dữ liệu
 3. Kiểu dữ liệu và phép toán liên quan
 4. Phép toán “if”
 5. Rẽ nhánh
 6. Và ví dụ minh họa
 7. Bài tập
Đọc tiếp...

TDC-K61, bài 10: Mảng và kiểu dữ liệu vector

Chưa có bình luận

PHẦN 1: Các nội dung lý thuyết về vector

 1. Khuôn mẫu (template)
 2. Kiểu dữ liệu mảng (vector)
  • Giới thiệu
  • Hệ thống chỉ mục
  • Khởi tạo, nhập và xuất dữ liệu
  • Một số hàm hỗ trợ
 3. Kiểu mảng gốc
 4. Bài tập

PHẦN 2: Bài thực hành được chấm tự động số 5 (làm việc với kiểu string)

Các bước thực hiện:

 1. Tải file L5.ZIP từ liên kết ở dưới
 2. Giải nén (extract) file vừa tải, nội dung giải nén sẽ nằm trong thư mục L5
 3. Vào thư mục L5 và chạy file FineTest.exe
 4. Thực hiện việc xem đề bài, làm bài trên dev-c++ sau đó nộp bài
 5. Phần mềm sẽ chấm tự động bài nộp, nếu làm tốt sẽ được điểm tối đa (100%), nếu có lỗi hoặc một số tình huống sai sót, sẽ có thông báo trên ứng dụng

Chú ý:

 • Phần mềm sử dụng .NET Framework 2.0 trở lên
 • Phần mềm chỉ chạy được trên các máy tính trong phòng lab của trường hoặc các máy có cấu hình tương tự
 • Một số phần mềm chống virus có thể có cảnh báo do bạn chạy ứng dụng được tải từ internet, hãy bỏ qua thông báo này
Đọc tiếp...