Python-K62, bài 4+5: Kiểu tuần tự trong python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

  1. Kiểu dữ liệu tuần tự (sequential data type)
  2. String (chuỗi)
  3. Bài tập về xử lý chuỗi
  4. List (danh sách)
  5. Tuple (hàng)
  6. Range (miền)
  7. Bài tập về dữ liệu tuần tự

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: