Python-K62, bài 8: Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ trong python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

  1. Ngoại lệ là gì?
  2. Xử lý ngoại lệ
  3. Một số loại ngoại lệ thường gặp
  4. Tự sinh ngoại lệ
  5. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: