Các bài lưu

TTUD62-6: Quy hoạch động

Chưa có bình luận

Các nội dung chính của bài này:

 1. Ý tưởng quy hoạch động
 2. Bài toán đoạn con lớn nhất
 3. Bài toán dãy con chung dài nhất
 4. Bài toán đếm số dãy con có tổng cho trước
 5. Bài toán xếp ba lô
 6. Phân tích về quy hoạch động
 7. Bài tập

Các bạn có thể xem lại bài giảng dưới đây:

Đọc tiếp...

TTUD62-5: Tiếp cận chia để trị

Chưa có bình luận

Các nội dung chính của bài này:

 1. Ý tưởng chia để trị
 2. Bài toán tính giá trị đa thức
 3. Bài toán tháp Hà Nội
 4. Bài toán đếm số dãy con có tổng cho trước
 5. Phân tích về chia để trị
 6. Bài tập

Các bạn có thể xem lại bài giảng dưới đây:

Đọc tiếp...

Olympic-2022, buổi 3: Độ phức tạp tính toán trong thực chiến

Chưa có bình luận

Nội dung:

 1. Giới thiệu về độ phức tạp tính toán
 2. Và độ phức tạp tính toán thông thường
 3. Ví dụ về sự khác biệt giữa set và unordered_set
 4. Chữa thử vài bài thi ICPC vòng loại quốc gia 2022
Đọc tiếp...

Olympic-2022, buổi 2: Thư viện STL của C++

Chưa có bình luận

Nội dung:

 1. Giới thiệu về STL
 2. Hàm tìm kiếm, sắp xếp và thực hiện hữu ích khác
 3. Các cấu trúc dữ liệu thông dụng
 4. Ứng dụng
Đọc tiếp...

Olympic-2022, buổi 1: Giới thiệu về olympic tin học sinh viên

Chưa có bình luận

Nội dung:

 1. Giới thiệu về olympic tin học sinh viên
 2. Thủy Lợi về olympic tin học
 3. Đặc điểm của bài thi olympic
Đọc tiếp...

TTUD60TH-7: Chữa bài quy hoạch động

Chưa có bình luận

Chữa 3 bài tập quy hoạch động trong buổi thực hành 4, các bạn có thể xem lại video bài giảng dưới đây:

Đọc tiếp...

TTUD60TH-6: Quy hoạch động

Chưa có bình luận

Các nội dung chính của bài này:

 1. Ý tưởng quy hoạch động
 2. Bài toán đoạn con lớn nhất
 3. Bài toán dãy con chung dài nhất
 4. Bài toán đếm số dãy con có tổng cho trước
 5. Bài toán xếp ba lô
 6. Phân tích về quy hoạch động
 7. Bài tập

Các bạn có thể xem lại bài giảng dưới đây:

Đọc tiếp...

TTUD60TH-5: Tiếp cận chia để trị

Chưa có bình luận

Các nội dung chính của bài này:

 1. Ý tưởng chia để trị
 2. Bài toán tính giá trị đa thức
 3. Bài toán tháp Hà Nội
 4. Bài toán đếm số dãy con có tổng cho trước
 5. Phân tích về chia để trị
 6. Bài tập

Các bạn có thể xem lại bài giảng dưới đây:

Đọc tiếp...

TTUD60TH-4: Thuật toán tham lam

Chưa có bình luận

Các nội dung chính của bài này:

 1. Ý tưởng tham lam
 2. Bài toán đổi tiền
 3. Bài toán lập lịch
 4. Tóm lược về tiếp cận tham lam
 5. Bài tập

Các bạn có thể xem lại video bài giảng dưới đây:

Đọc tiếp...

TTUD60TH-3: Đệ quy, quay lui, nhánh cận

Chưa có bình luận

Các nội dung chính của bài này:

 1. Đệ quy
  1. Đệ quy
  2. Đệ quy có nhớ
 2. Quay lui
  1. Nhị phân
  2. Tập con
  3. Hoán vị
  4. Phân tích
  5. Đặt hậu
 3. Nhánh cận
  1. Bài toán người bán hàng (TSP – Traveling Salesman Problem)
 4. Bài tập

Các bạn có thể xem lại video bài giảng dưới đây:

 

Đọc tiếp...