Olympic-2022, buổi 3: Độ phức tạp tính toán trong thực chiến

Chưa có bình luận

Nội dung:

  1. Giới thiệu về độ phức tạp tính toán
  2. Và độ phức tạp tính toán thông thường
  3. Ví dụ về sự khác biệt giữa set và unordered_set
  4. Chữa thử vài bài thi ICPC vòng loại quốc gia 2022

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: