TTUD60TH-6: Quy hoạch động

Chưa có bình luận

Các nội dung chính của bài này:

  1. Ý tưởng quy hoạch động
  2. Bài toán đoạn con lớn nhất
  3. Bài toán dãy con chung dài nhất
  4. Bài toán đếm số dãy con có tổng cho trước
  5. Bài toán xếp ba lô
  6. Phân tích về quy hoạch động
  7. Bài tập

Các bạn có thể xem lại bài giảng dưới đây:

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: