Python-K62, bài 3: Vòng lặp trong python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

  1. Vòng lặp “while”
  2. Vòng lặp “for”
    • Lặp “for” duyệt một danh sách
    • Lặp “for” duyệt một miền số nguyên
  3. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: