Các bài lưu

AI-K58, bài 2: Các quan điểm và cách tiếp cận AI

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Định nghĩa AI
 2. AI và các môn khoa học liên quan
 3. Một số nan đề trong phát triển AI
Đọc tiếp...

AI-K58, bài 1: Giới thiệu về AI

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Giới thiệu môn học
 2. Lịch sử ngành AI
 3. Các lĩnh vực nghiên cứu của AI
Đọc tiếp...

TDTT-K59, bài 07: Một Số Chủ Đề Thú Vị Với Python

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Module và Package
 2. Set (tập hợp) và Frozenset (tập hợp tĩnh)
 3. Dictionary (từ điển)
 4. Bài tập
Đọc tiếp...

TDTT-K59, bài 06: Ngoại Lệ Và Xử Lý File Trong Python

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ
 2. Làm việc với tập tin văn bản
 3. Bài tập
Đọc tiếp...

TDTT-K59, bài 05: Kiểu Tuần Tự Trong Python (phần 2)

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. List (danh sách)
 2. Tuple (hàng)
 3. Range (miền)
 4. Bài tập về dữ liệu tuần tự
Đọc tiếp...

TDTT-K59, bài 04: Kiểu Tuần Tự Trong Python (phần 1)

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Kiểu dữ liệu tuần tự (sequential data type)
 2. String (chuỗi)
 3. Bài tập về xử lý chuỗi
Đọc tiếp...

TDTT-K59, bài 03: Cấu Trúc Điều Khiển Trong Python

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Phép toán “if”
 2. Rẽ nhánh
 3. Vòng lặp “while”
 4. Vòng lặp “for”
 5. Hàm
 6. Bài tập
Đọc tiếp...

TDTT-K59, bài 02: Ngôn Ngữ Lập Trình Python

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Giới thiệu ngôn ngữ python
 2. Cách thực hiện câu lệnh, chương trình
 3. Biến, khai báo chuỗi, khối lệnh
 4. Nhập dữ liệu và xuất dữ liệu
 5. Kiểu dữ liệu và phép toán liên quan
 6. Vài ví dụ minh họa
 7. Bài tập
Đọc tiếp...

TDTT-K59, bài 01: Giới Thiệu Môn Học

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Thông tin chung về môn học
 2. “Tư duy tính toán” là gì?
 3. Thuật toán
  • Sơ đồ khối
  • Lưu đồ Nassi–Shneiderman
  • Mã giả
 4. Bài tập và thảo luận
Đọc tiếp...

GameK56, bài 15: Unity networking

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Multiplayer game
 2. Multiplayer flow
 3. Networking
 4. Multiplayer game trong unity
 5. Game Pong, phiên bản mạng
Đọc tiếp...