Các bài lưu

Bài 4: Phân Tích Từ Vựng với DFA

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Bộ phân tích từ vựng đơn giản nhất
 2. Automat hữu hạn (FA)
  1. Đồ thị chuyển (TD)
  2. Automat hữu hạn không đơn định (NFA)
  3. Automat hữu hạn đơn định (DFA)
 3. Từ RE (regular expression) đến DFA
  1. Chuyển đổi từ biểu thức chính quy sang NFA
  2. Chuyển đổi từ NFA sang DFA
  3. DFA tối ưu cho phân tích từ vựng
 4. Bộ phân tích từ vựng dựa trên DFA
 5. Bài tập
Đọc tiếp...

Tin đại cương 1: mở đầu

Chưa có bình luận

Những nội dung giảng dạy trong buổi này:

 1. Giới thiệu môn học
 2. Viết chương trình cho máy tính
 3. Làm quen với ngôn ngữ C/C++
 4. Các cấu trúc điều khiển
 5. Thuật toán
 6. Một số khái niệm liên quan
 7. Câu hỏi và bài tập
Đọc tiếp...

Bài 3: Phân Tích Từ Vựng

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Vai trò của bộ phân tích từ vựng (PTTV)
 2. Nhiệm vụ của phân tích từ vựng
 3. Các mục tiêu của phân tích từ vựng
 4. Đầu vào và đầu ra của phân tích từ vựng
 5. Các bước xây dựng bộ phân tích từ vựng
 6. Bộ phân tích từ vựng đơn giản
 7. Biểu diễn từ vựng bằng biểu thức chính quy
 8. Lỗi và ngoại lệ
 9. Bài tập và thảo luận
Đọc tiếp...

Bài 2: Các Khái Niệm Cơ Sở

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong bài này:

 1. Ngôn ngữ và biểu diễn ngôn ngữ
 2. Các lớp văn phạm (phân loại Chomsky)
 3. Văn phạm chính quy và automat hữu hạn
 4. Văn phạm phi ngữ cảnh và automat đẩy xuống
 5. Văn phạm có đệ quy trái
 6. Văn phạm đơn nghĩa
 7. Câu hỏi và thảo luận
Đọc tiếp...

Bài 1: Giới Thiệu Môn Học

Chưa có bình luận

Nội dung chính của bài này:

 1. Giới thiệu môn học
 2. Khái niệm “chương trình dịch”
 3. Cấu trúc một chương trình dịch
 4. Hệ thống dịch vs Chương trình dịch
 5. Chương trình dịch trong thực tế
 6. Mục tiêu của môn học
 7. Giới hạn bài toán “Dịch”
 8. Câu hỏi và thảo luận
Đọc tiếp...

Slide 9: ôn tập

Chưa có bình luận

Nội dung cơ bản của buổi này:

 • Cấu trúc đề thi final
 • Chữa bài tập
 • Một số bài tập bổ sung
 • Q & A
Đọc tiếp...

Slide 8: bài tập về string và vector

Chưa có bình luận

Nội dung cơ bản của buổi này:

 • Nhắc lại nội dung cơ bản của bài trước
 • Mảng gốc (giống và khác so với vector)
 • Bài tập về string và vector
Đọc tiếp...

Slide 7: khuôn mẫu, chỉ mục, string và vector

Chưa có bình luận

Nội dung cơ bản của buổi này:

 • Khuôn mẫu (template)
 • Chỉ mục (index)
 • Sử dụng chỉ mục với chuỗi kí tự
 • Vector
 • Bài tập
Đọc tiếp...

Slide 6: các kiểu dữ liệu mới

Chưa có bình luận

Nội dung cơ bản của buổi này:

 • Một chút về các kiểu dữ liệu
 • Phạm vi và vòng đời của biến
 • Các kiểu dữ liệu tự tạo
 • Kiểu chuỗi (string)
 • Các mẫu (template)
Đọc tiếp...

Slide 5: chữa bài tập 1-4

Chưa có bình luận

Nội dung chính trong bài:

 • Thuật toán
 • Hàm
 • Khái niệm cơ sở
 • Lặp
 • Lựa chọn
 • Kết hợp lặp và lựa chọn
 • Đệ quy
Đọc tiếp...