LTDĐ 5: Ứng Dụng Android Đơn Giản

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

  1. Giao diện phát triển của eclipse
  2. Các thành phần của project
  3. Các bước phát triển ứng dụng android
  4. Các thành phần của một ứng dụng android
  5. Activity
  6. Vòng đời của activity

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: