LTDĐ 6: Các Điều Khiển Cơ Bản

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Khái niệm view & view group
 2. Làm việc với layout
 3. Một số layout thông dụng
  • LinearLayout
  • RelativeLayout
  • FrameLayout
  • ScrollView & HorizontalScrollView
  • TableLayout
 4. Tương tác với các điều khiển
 5. Một số điều khiển đơn giản
  • TextView
  • EditText
  • Button
  • ImageButton
  • ToggleButton
  • CheckBox
  • RadioGroup & RadioButton

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: