LTDĐ 8: Intent & Broadcast Receiver

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Intent
  1. Intent filter
  2. Intent tường minh vs ngầm định
  3. Các thành phần của intent
  4. Sử dụng intent để trao đổi dữ liệu
 2. Broadcast Receiver
  1. Vòng đời của boardcast receiver
  2. Tự tạo một tín hiệu broadcast
  3. Viết receiver xử lý tín hiệu broadcast

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: