Các bài lưu

TDC K59 Bài 9: Mảng và kiểu dữ liệu vector

3 bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

 1. Khuôn mẫu (template)
 2. Kiểu dữ liệu mảng (vector)
  • Giới thiệu
  • Hệ thống chỉ mục
  • Khởi tạo, nhập và xuất dữ liệu
  • Một số hàm hỗ trợ
 3. Kiểu mảng gốc
 4. Bài tập
Đọc tiếp...

TDC K59 Bài 8: Làm việc với string

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

 1. Ôn tập về cách định nghĩa kiểu dữ liệu mới với struct
 2. Chi tiết về cách làm việc của các hàm thành phần của kiểu string
 3. Chữa bài tập kiểu string buổi trước
 4. Các bài tập bổ sung
Đọc tiếp...

TDC K59 Bài 7: Kiểu dữ liệu string

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

 1. Hằng số, tham chiếu và kiểu dữ liệu
 2. Phạm vi và vòng đời của biến
 3. Các kiểu dữ liệu tự tạo
 4. Dãy kí tự (string)
  • Kiểu dữ liệu string
  • Khai báo và sử dụng string
  • Sử dụng chỉ mục với string
  • Các hàm làm việc với string
 5. Bài tập về xử lý string
Đọc tiếp...

TDC K59 Bài 5: Ôn tập kiến thức cơ bản của ngôn ngữ C/C++

Chưa có bình luận

Đã đi được 50% môn học, đây là buổi ôn tập để chuẩn bị cho thi giữa kỳ.

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

 1. Thuật toán
 2. Hàm
 3. Các khái niệm cơ bản
 4. Điều khiển lặp
 5. Câu lệnh lựa chọn
 6. Kết hợp lặp và lựa chọn
Đọc tiếp...

TDC K59 Bài 4: Lựa chọn

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

 1. Đặt vấn đề
 2. Khái niệm câu lệnh lựa chọn
 3. Các loại lệnh lựa chọn
 4. Câu lệnh if và if-else
 5. Kết hợp lựa chọn và vòng lặp
 6. Câu lệnh switch
 7. Bài tập
Đọc tiếp...

TDC K59 Bài 3: Vòng lặp

Chưa có bình luận

Buổi lý thuyết này gồm 2 phần

Phần 1: hàm và lệnh lặp

 1. Tại sao cần viết chương trình con?
 2. Vòng lặp
 3. Ví dụ về vòng lặp dùng biến đếm
 4. Ví dụ về vòng lặp dùng điều kiện
 5. Biểu thức logic
 6. Bài tập

Phần 2: vòng lặp

 1. Vòng lặp FOR
 2. Vòng lặp WHILE
 3. Vòng lặp DO-WHILE
 4. Từ khóa break và continue
 5. Bài tập
Đọc tiếp...

TDC K59 Bài 2: Dữ liệu và nhập/xuất dữ liệu

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

 1. Một số kiểu dữ liệu thường dùng
 2. Nhập và xuất dữ liệu
 3. Phân rã bài toán
 4. Hàm (function)
 5. Ví dụ và bài tập
Đọc tiếp...

TDC K59 Bài 1: Làm quen với Dev-C++

4 bình luận

Buổi lý thuyết này gồm 2 phần

Phần 1: làm quen với Dev-C++

 1. Giới thiệu môn học
 2. Viết chương trình cho máy tính
 3. Làm quen với Dev-C++
  1. Các bước viết chương trình
  2. Ngôn ngữ lập trình C++
  3. Công cụ Dev-C++
 4. Bài tập

Phần 2: chương trình C++ đầu tiên

 1. Chương trình C++ đơn giản
 2. Biến & Định danh
 3. Biểu thức, Phép toán & Phép gán
 4. Các cấu trúc điều khiển
 5. Thuật toán
 6. Bài tập
Đọc tiếp...

TDC K55-N14: các học liệu cần thiết cho môn học

Chưa có bình luận

Để giảng dạy môn này, tôi sử dụng lại một số tài liệu của các khóa trước. Các bạn có thể xem danh sách đính kèm ở phía dưới và tải về nếu cần (hoặc xem trực tuyến vì hầu hết là file .pdf).

Đọc tiếp...

Android K55, T12: networking với android

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Giới thiệu chung về networking
 2. Giao thức kiểu TCP
  • Nguyên tắc hoạt động
  • Lập trình
  • Quá trình giao tiếp
 3. Giao thức kiểu UDP
  • Nguyên tắc hoạt động
  • Gửi gói tin
  • Nhận gói tin
 4. HttpClient và web services
Đọc tiếp...