KHDL-K58, bài 2: Ngôn Ngữ Lập Trình Python (phần 1)

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Giới thiệu ngôn ngữ python
  2. Cách thực hiện câu lệnh, chương trình
  3. Biến, Kiểu dữ liệu, Khối lệnh
  4. Nhập và Xuất dữ liệu
  5. Vài ví dụ minh họa

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: