TVP-K59 Bài 13: Giới thiệu về phần mềm Microsoft PowerPoint

Chưa có bình luận

Các chủ đề được giới thiệu trong bài này:

  • Giới thiệu PowerPoint
  • Các thao tác cơ bản đối với bản trình chiếu
  • Sử dụng theme và bố cục bản trình chiếu
  • Giới thiệu về slide master
  • Thêm các đối tượng vào bản trình chiếu
  • Tạo liên kết trong bản trình chiếu
  • Tạo hiệu ứng
  • Bảo mật bản trình chiếu & lưu file

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: