GameK56, bài 4: Tài Liệu Thiết Kế Game

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Tài liệu này dành cho ai?
  2. Tài liệu này mục đích làm gì?
  3. Design document phần 1: giới thiệu
  4. Design document phần 2: tổng quan về game
  5. Design document phần 3: gameplay & mechanics
  6. Design document phần 4: story, setting & character
  7. Design document phần 5: màn chơi
  8. Design document phần 6: giao diện
  9. Design document phần 7: game matrix
  10. Kế hoạch làm bài tập lớn

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: