KHDL-K58, bài 4: Ngôn Ngữ Lập Trình Python (phần 3)

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Kiểu dữ liệu tuần tự (sequential data type)
  2. String (chuỗi)
  3. List (danh sách)
  4. Tuple (hàng)
  5. Range (miền)
  6. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: