KHDL-K58, bài 3: Ngôn Ngữ Lập Trình Python (phần 2)

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Kiểu dữ liệu và phép toán liên quan
  2. Cấu trúc rẽ nhánh
  3. Vòng lặp
  4. Hàm
  5. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: