TVP-K59 Bài 14: Giới thiệu về Macro và VBA trong Microsoft Excel

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  • Macro
  • Một số kiến thức VBA cơ bản
    • Kiểu dữ liệu
    • Khai báo biến
    • Lệnh vào/ra dữ liệu
  • Viết thử một hàm với VBA

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: