Các bài lưu

CTD Bài 15: Các bộ tự động sinh parser (tham khảo)

Chưa có bình luận

Bài tham khảo dành cho những bạn nào quan tâm, nội dung chính trong bài này:

 • Giới thiệu về các bộ tự động sinh parser (parser generator)
 • Giới thiệu một số bộ sinh parser thông dụng: YACC, SableCC, GOLD Parser,…
Đọc tiếp...

CTD Bài 14: Phân tích cú pháp bằng thuật toán LR

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Bộ phân tích kiểu gạt-thu (shift-reduce)
 2. Máy phân tích cú pháp LR
 3. Văn phạm họ LR
  • CLOSURE và GOTO
  • Đồ thị LR(0)
  • SLR
 4. Đánh giá về phân tích LR
 5. Bài tập
Đọc tiếp...

CTD Bài 13: Phân tích cú pháp bằng thuật toán LL

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Giới thiệu về bộ phân tích cú pháp tất định
 2. Tiếp cận top-down
 3. Phân tích LL(1)
  • FIRST
  • FOLLOW
  • Bảng phân tích LL(1)
  • Ví dụ
 4. Bài tập
Đọc tiếp...

CTD Bài 12: Phân tích cú pháp bằng thuật toán Earley

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Giới thiệu
 2. Ý tưởng cơ bản
 3. Mã minh họa
 4. Ví dụ
 5. Đánh giá thuật toán
 6. Bài tập
Đọc tiếp...

CTD Bài 11: Phân tích cú pháp bằng thuật toán CYK

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Khắc phục hạn chế của các phương pháp thử-sai
 2. Các phương pháp phân tích cú pháp vạn năng
 3. Áp dụng quy hoạch động vào phân tích cú pháp
 4. Thuật toán Cocke – Younger – Kasami (CYK)
  • Dạng chuẩn Chomsky (CNF)
  • Ý tưởng
  • Mã minh họa
  • Đánh giá thuật toán
 5. Bài tập
Đọc tiếp...

CTD Bài 10: Phân tích cú pháp bằng thuật toán bottom-up

1 bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Ý tưởng & thuật toán
 2. Ví dụ minh họa
 3. Cài đặt bottom-up đơn giản
  • Cấu trúc một luật văn phạm
  • Cấu trúc một suy diễn trực tiếp
  • Máy phân tích: các hàm hỗ trợ
  • Máy phân tích: các hàm chính
 4. Đánh giá về bottom-up
 5. Bài tập
Đọc tiếp...

TDC Bài 15: Ôn tập

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong buổi ôn tập này:

 • Các kiến thức cơ bản của môn học
 • Cấu trúc bài thi cuối kỳ, quy tắc trả lời câu hỏi trắc nghiệm (xem thêm ở file đính kèm của buổi học này)
 • Thông báo thời gian dự kiến trả điểm thi giữa kỳ 1 và 2, điểm quá trình
 • Xác định động cơ học tập đúng đắn

Chú ý: cuối buổi học, bạn Vũ Đức Toàn Tài có để quên điện thoại ở lớp, tôi cầm xuống giao cho cô phụ trách phòng nước giáo viên ở nhà B1. Nhờ các em báo lại với bạn Tài biết để có thể lấy lại điện thoại.

Đọc tiếp...

TDC Bài 14: Các kiến thức bổ sung

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Làm việc với tập tin văn bản
 2. Mảng nhiều chiều
 3. Các hàm toán học và lượng giác
 4. Các hàm xử lý kí tự
Đọc tiếp...

TDC Bài 13: Luyện tập với kiểu dữ liệu mảng và vector

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Chi tiết về một số hàm thành phần của vector
 2. Bài tập về vector
Đọc tiếp...

CTD Bài 8: Phân tích cú pháp bằng thuật toán top-down

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Ý tưởng & thuật toán
 2. Ví dụ minh họa
 3. Cài đặt top-down đơn giản
  1. Cấu trúc một luật văn phạm
  2. Cấu trúc một suy diễn trực tiếp
  3. Máy phân tích: các hàm hỗ trợ
  4. Máy phân tích: các hàm chính
  5. Thử nghiệm
 4. Đánh giá về top-down
 5. Bài tập
Đọc tiếp...