TDC K59 Bài 3: Vòng lặp

Chưa có bình luận

Buổi lý thuyết này gồm 2 phần

Phần 1: hàm và lệnh lặp

 1. Tại sao cần viết chương trình con?
 2. Vòng lặp
 3. Ví dụ về vòng lặp dùng biến đếm
 4. Ví dụ về vòng lặp dùng điều kiện
 5. Biểu thức logic
 6. Bài tập

Phần 2: vòng lặp

 1. Vòng lặp FOR
 2. Vòng lặp WHILE
 3. Vòng lặp DO-WHILE
 4. Từ khóa break và continue
 5. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: