TDC K59 Bài 2: Dữ liệu và nhập/xuất dữ liệu

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

  1. Một số kiểu dữ liệu thường dùng
  2. Nhập và xuất dữ liệu
  3. Phân rã bài toán
  4. Hàm (function)
  5. Ví dụ và bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: