Android K55, T12: networking với android

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Giới thiệu chung về networking
 2. Giao thức kiểu TCP
  • Nguyên tắc hoạt động
  • Lập trình
  • Quá trình giao tiếp
 3. Giao thức kiểu UDP
  • Nguyên tắc hoạt động
  • Gửi gói tin
  • Nhận gói tin
 4. HttpClient và web services

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: