TDC K59 Bài 8: Làm việc với string

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

  1. Ôn tập về cách định nghĩa kiểu dữ liệu mới với struct
  2. Chi tiết về cách làm việc của các hàm thành phần của kiểu string
  3. Chữa bài tập kiểu string buổi trước
  4. Các bài tập bổ sung

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: