TDC K59 Bài 4: Lựa chọn

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

  1. Đặt vấn đề
  2. Khái niệm câu lệnh lựa chọn
  3. Các loại lệnh lựa chọn
  4. Câu lệnh if và if-else
  5. Kết hợp lựa chọn và vòng lặp
  6. Câu lệnh switch
  7. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: