TDC K59 Bài 5: Ôn tập kiến thức cơ bản của ngôn ngữ C/C++

Chưa có bình luận

Đã đi được 50% môn học, đây là buổi ôn tập để chuẩn bị cho thi giữa kỳ.

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

  1. Thuật toán
  2. Hàm
  3. Các khái niệm cơ bản
  4. Điều khiển lặp
  5. Câu lệnh lựa chọn
  6. Kết hợp lặp và lựa chọn

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: