Các bài lưu

Android K55, T05: intent và cơ chế trao đổi dữ liệu giữa các thành phần trong android

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Giới thiệu về intent
 2. Sử dụng intent để trao đổi dữ liệu
 3. Intent filter
 4. Intent tường minh vs ngầm định
 5. Các thành phần của intent
  • Action & Data
  • Category
  • Type
  • Component
  • Extras
Đọc tiếp...

Android K55, T04: một số loại widget thông dụng và cách kĩ thuật xử lý sự kiện trên widget

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. ProgressBar & ProgressDialog
  • Hiển thị ProgressDialog
  • Tiến trình chạy ngầm cập nhật dữ liệu lên ProgressBar
 2. AutoComplete TextView
 3. TimePicker/DatePicker
 4. ListView
 5. Spinner
 6. WebView
 7. Vài phương pháp xử lý sự kiện
Đọc tiếp...

Linux bài 5: hệ thống file, tập tin và dẫn hướng vào/ra dữ liệu

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Một số hệ thống file và hệ điều hành linux
  • Hệ thống file
  • Hệ thống file của linux
  • Gắn kết (mount) hệ thống file
  • File cấu hình /etc/fstab
 2. Một số thủ thuật làm việc với tập tin
  • Cắt & ghép tập tin
  • Xem và chỉnh sửa tập tin với “vi”
  • Một số tập tin hệ thống
 3. Dẫn hướng vào/ra dữ liệu
Đọc tiếp...

Android K55, T03: các layout và một số loại widget thường dùng

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Khái niệm view & view group
 2. Làm việc với layout
 3. Một số layout thông dụng: LinearLayout, RelativeLayout, FrameLayout, ScrollView, HorizontalScrollView, TableLayout
 4. Tương tác với các điều khiển
 5. Một số điều khiển đơn giản: TextView, EditText, Button, ImageButton, ToggleButton, CheckBox, RadioGroup & RadioButton
Đọc tiếp...

Linux bài 4: phân quyền, người dùng và quản lý file trên linux

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Các lệnh cung cấp thông tin
 2. Các lệnh làm việc với tập tin và thư mục
 3. Các lệnh làm việc với nội dung tập tin
 4. Quan điểm của linux về phân quyền
  • Người dùng
  • Nhóm
  • Thông tin file
  • Phân quyền truy cập
  • Kiểu tập tin
  • Tên tập tin
Đọc tiếp...

Linux bài 3: chế độ làm việc và hệ thống file của linux

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Các chế độ làm việc của linux
 2. Môi trường văn bản (console)
 3. Môi trường đồ họa (graphics)
 4. Làm quen với hệ thống file
  • Hệ thống file phân cấp
  • Các thư mục thông dụng
  • Đường dẫn
  • Vị trí hiện tại
Đọc tiếp...

Android K55, T02: activity (giao diện tương tác)

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Bắt đầu với một ứng dụng giản đơn
 2. Giao diện phát triển của Android Studio
 3. AndroidManifest.xml
 4. Các bước phát triển ứng dụng android
 5. Các thành phần của một ứng dụng android
 6. Khái niệm activity (giao diện tương tác)
 7. Vòng đời của một activity
Đọc tiếp...

Linux bài 2: tổng quan về Linux

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Một số khái niệm cơ bản trong Linux
  • Linux distro
  • Linux shell
  • X-window
  • Kho chứa (repository)
  • Mô hình phát triển bazaar
 2. Cài đặt linux trên máy ảo
  • Chuẩn bị phần mềm
  • Thiết lập máy ảo
  • Cài đặt
Đọc tiếp...

Android K55, T01: giới thiệu về lập trình java trên Android OS

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Giới thiệu môn học
 2. Thiết bị di động vs thiết bị cố định
 3. Thị trường ứng dụng cho di động
 4. Hệ điều hành Android
 5. Lập trình trên android
 6. Môi trường lập trình
  • Android Studio
  • Máy ảo Genymotion
 7. Chương trình đầu tiên
Đọc tiếp...

Linux bài 1: làm quen với phần mềm mã nguồn mở và linux

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Giới thiệu môn học
 2. Tài nguyên học tập
 3. Sự ra đời của mã nguồn mở
 4. Các loại giấy phép phân phối mã nguồn
 5. Giới thiệu về Linux
Đọc tiếp...