Các bài lưu

Android K55, T11: làm việc với cảm biến (sensor)

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Sensor và SensorManager
 2. Các loại sensor thông dụng
 3. Các bước làm việc với sensor
 4. Ví dụ: “la bàn” đơn giản
 5. Kinh nghiệm làm việc với sensor
Đọc tiếp...

Android K55, T10: dịch vụ đa phương tiện trên android

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Giao diện lập trình đa phương tiện (media API)
 2. Cơ sở dữ liệu đa phương tiện (MediaStore)
 3. Làm việc với audio
  1. Record
  2. Playback
 4. Tổng hợp tiếng nói (text-to-speech)
 5. Làm việc với video
 6. Làm việc với camera
Đọc tiếp...

Android K55, T09: multithreading và background works

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Multithreading
  • Threads
  • Multithreading
  • Ưu/nhược điểm của multithread
 2. Tiếp cận của android
 3. Handler
  • Messages
  • Runnable object
 4. AsyncTask
 5. Timer
Đọc tiếp...

Linux bài 10: cài đặt các dịch vụ cơ bản của máy chủ Internet

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Khái niệm máy chủ internet
 2. LAMP
 3. Phân tích hoạt động máy chủ và sửa lỗi
 4. Giao diện quản trị từ xa (remote control panels)
  • Quản trị từ xa với internet server
  • Các kiểu công cụ quản trị từ xa
  • Quản trị từ xa với giao diện web
  • Phân cấp người dùng với RCP
Đọc tiếp...

Android K55, T08: Broadcast Receivers + Telephony

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Broadcast Receiver
  1. Vòng đời của boardcast receiver
  2. Tự tạo một tín hiệu broadcast
  3. Viết receiver xử lý tín hiệu broadcast
 2. Telephony API
  1. Làm việc với điện thoại
  2. SMS
   • Gửi SMS
   • Nhận SMS
   • Đọc SMS
  3. Tạo và nhận cuộc gọi
Đọc tiếp...

Linux bài 9: dịch vụ trên linux và quản trị một số dịch vụ cơ bản

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Dịch vụ trên linux
  • Quá trình khởi động linux
  • Dịch vụ (service)
  • Quản lý dịch vụ
 2. Một số dịch vụ cơ bản trên linux
  • Một số khái niệm về mạng IP
  • Các tập tin cấu hình mạng
  • Dịch vụ mạng (network)
Đọc tiếp...

Android K55, T07: SQLite và Content Provider

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Làm việc với SQLite API
  • Tạo/Mở/Đóng CSDL
  • Thực thi câu lệnh SQL
  • CRDU
  • Duyệt các kết quả trả về bởi SELECT
 2. SQLiteOpenHelper
 3. Kinh nghiệm làm việc với CSDL
 4. Content Providers
  • Giới thiệu
  • (tự học) Sử dụng content providers
  • (tự học) Tự viết content provider
Đọc tiếp...

Linux bài 8: quản lý gói và x-windows

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Quản lý gói (phần mềm)
  • Quản lý phần mềm trên linux
  • Cài đặt phần mềm từ mã nguồn
  • Cài đặt phần mềm từ script setup
  • Cài phần mềm với bộ quản lý gói
  • Quy ước đặt tên gói
  • Ubuntu apt-*
  • CentOS yum
 2. X-windows
  • Cài đặt GNOME cho CentOS
  • Một số hệ thống X khác
Đọc tiếp...

Android K55, T06: các phương pháp lưu trữ trong android và làm việc với SQLite

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Tổng quan về lữu trữ trong android
 2. Shared Preferences
 3. Files
  1. File trên internal storage
  2. File tạm
  3. File trên external storage
  4. File nội bộ (trong file apk)
 4. Làm quen với SQLite
Đọc tiếp...

Linux bài 7: tiến trình và lập lịch

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Tiến trình trên linux
  • Các khái niệm liên quan
  • Các loại tiến trình
  • Một số lệnh thông dụng làm việc với tiến trình
  • Điều khiển tác vụ
 2. Lập lịch cho các hoạt động thường xuyên
  • Hoạt động thường xuyên
  • Lập lịch bằng crontab
  • Ví dụ
Đọc tiếp...