CTD-K56 Bài 02: Cơ sở về ngôn ngữ và văn phạm

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

  1. Ngôn ngữ và biểu diễn ngôn ngữ
  2. Các lớp văn phạm (phân loại chomsky)
  3. Văn phạm chính quy và automat hữu hạn
  4. Văn phạm phi ngữ cảnh và automat đẩy xuống
  5. Văn phạm có đệ quy trái
  6. Văn phạm đơn nghĩa
  7. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: