CTD-K56 Bài 01: Nhập môn Chương Trình Dịch

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

  1. Giới thiệu
  2. Khái niệm “chương trình dịch”
  3. Một chương trình dịch điển hình
  4. Hệ thống dịch
  5. Ứng dụng chương trình dịch
  6. Đối tượng nghiên cứu của môn học này
  7. Mục tiêu của môn học
  8. Thảo luận

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: