TVP-K59 Bài 02: Thao tác cơ bản trong Microsoft Word

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

  • Giới thiệu Microsoft Word
  • Các thao tác soạn thảo cơ bản
  • Thao tác trên khối văn bản
  • Tab và các thiết lập tab
  • Định dạng văn bản và đoạn
  • Bullets và Numbering
  • Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: