CTD-K56 Bài 08: Phân tích cú pháp bằng thuật toán bottom-up

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

 1. Ý tưởng & thuật toán
 2. Ví dụ minh họa
 3. Cài đặt bottom-up đơn giản
  • Cấu trúc một luật văn phạm
  • Cấu trúc một suy diễn trực tiếp
  • Máy phân tích: các hàm hỗ trợ
  • Máy phân tích: các hàm chính
 4. Đánh giá về bottom-up
 5. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: