CTD-K56 Bài 06: Phân tích cú pháp

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

  1. Vai trò của bộ phân tích cú pháp (PTCP)
  2. Nhiệm vụ và các mục tiêu của PTCP
  3. Đầu vào và đầu ra của PTCP
  4. Các bước xây dựng bộ PTCP
  5. Suy dẫn và biểu diễn suy dẫn bằng cấu trúc cây
  6. Văn phạm có nhập nhằng
  7. Các chiến lược phân tích cú pháp
  8. Thảo luận và bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: