KHDL-K58, bài 1: Giới Thiệu Môn Học

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Thông tin chung về môn học
 2. Data science (khoa học dữ liệu) là gì?
  1. Khoa học dữ liệu khác các khoa học khác ở điểm nào?
  2. Một số vấn đề khoa học dữ liệu xung quanh chúng ta
  3. Nghề làm khoa học dữ liệu có ưu thế gì?
 3. Data scientist (nhà khoa học dữ liệu) làm gì?
  1. Data scientist workflow
  2. Data scientist cần gì?

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: