TTUD60TH-4: Thuật toán tham lam

Chưa có bình luận

Các nội dung chính của bài này:

  1. Ý tưởng tham lam
  2. Bài toán đổi tiền
  3. Bài toán lập lịch
  4. Tóm lược về tiếp cận tham lam
  5. Bài tập

Các bạn có thể xem lại video bài giảng dưới đây:

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: