TTUD60TH-1: Thuật toán và phân tích thuật toán

1 bình luận

Các nội dung chính của bài này:

 1. Thông tin chung về môn học
 2. Thuật toán
 3. Ví dụ đầu tiên
  1. Duyệt toàn bộ
  2. Duyệt toàn bộ nhưng tối ưu hơn
  3. Chia để trị
  4. Quy hoạch động
 4. Phân tích thuật toán
  1. Độ tăng trưởng
  2. Phân tích thực nghiệm
 5. 5.Bài tập

Tài liệu đính kèm:

1 bình luận cho TTUD60TH-1: Thuật toán và phân tích thuật toán

 • admin  says:

Bình luận: