KHDL-K58, bài 11: Thư Viện Scikit-learn

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Mối quan hệ giữa Khoa học Dữ liệu và Học máy
  2. Một số loại bài toán học máy
  3. Thư viện học máy scikit-learn
  4. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: