KHDL-K58, bài 5: Ngôn Ngữ Lập Trình Python (phần 4)

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Set (tập hợp) và Frozenset (tập hợp tĩnh)
  2. Dictionary (từ điển)
  3. Module và Package
  4. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: