KHDL-K58, bài 9: Thư Viện Pandas (phần 1)

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Giới thiệu và cài đặt pandas
  2. Cấu trúc dữ liệu trong pandas
  3. Làm việc với series
  4. Làm việc với dataframe
  5. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: