GameK56, bài 12: Clone game kinh điển Tetris

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Gameplay
  2. Chuẩn bị tài nguyên
  3. Thiết lập project và các thành phần
  4. Cấu trúc dữ liệu chính
  5. Xử lý sự kiện
  6. Các loại biến cố trong trò chơi
  7. Các mở rộng nên xem xét

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: