KHDL-K58, bài 8: Thư Viện Matplotlib

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Giới thiệu và cài đặt matplotlib
 2. Vẽ biểu đồ đơn giản
 3. Một số loại biểu đồ thông dụng trong matplotlib
  1. Biểu đồ dạng đường (line plot)
  2. Biểu đồ dạng cột (bar plot)
  3. Biểu đồ bánh (pie chart)
  4. Một số chức năng hữu ích
 4. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: