KHDL-K58, bài 6: Ngôn Ngữ Lập Trình Python (phần 5)

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ
  2. Làm việc với tập tin
  3. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: