Game-K62: GameObject trong Unity

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

  1. GameObject
  2. C# Script
  3. Làm việc với màn hình console
  4. Viết mã tìm hiểu về vòng đời của GameObject

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: