Nhập Môn Tư Duy Tính Toán (K61)

Chưa có bình luận

Nội dụng chính của khóa học này gồm:

  • Khái niệm tư duy tính toán
  • Một số thuật toán số đơn giản
  • Ngôn ngữ python cơ bản

Yêu cầu môn học:

  • Biết sử dụng máy tính ở mức độ cơ bản
  • Biết các khái niệm về lập trình máy tính ở mức độ cơ bản

Giảng viên: Trương Xuân Nam, email: namtx@wru.vn / truongxuannam@gmail.com

Chúc các bạn thành công!


Các nội dung chính của khóa học:

Bình luận: