TDTT-K61, bài 9: Bài tập về tập hợp và từ điển trong python

Chưa có bình luận

Nội dung của buổi hôm nay:

  • Rèn luyện một số bài đơn giản về tập hợp đã có trên slide lý thuyết
  • Bài tập bổ sung về làm việc với tập hợp (set) và từ điển (dictionary)

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: